│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika

Rozhovor
v Jak se jim 瀒je   kucha  °Ksk  ambas醖y v Pekingu Emil Sokol, 4. d韑
V pŔÝdchoz韈h tŔÝch ┼ßvrte°N韈h programech jsme se setkali s kuchaŔÝm °Ksk  ambas醖y v Pekingu, panem Emilem Sokolem, kter  pracuje v │nn  druh┼j rokem...
v Jak se jim 瀒je   kucha  na °Ksk  ambas醖  v Pekingu Emil Sokol
V minul閙 d韑u na┬jho ┼ßvrte°Nń╩o programu jsme se seznţ╩ili a panem Emilem Sokolem, kter  pracuje na °Ksk  ambas醖  v Pekingu jako kucha   Dozv靌靗i jsme se od n靔 to, kudy sm┴Iovaly jeho kroky coby...
v Sou┼▓sn  situace °Ksk  sinologie
J.H. V dne歯韒 rozhovoru, kter  jsem nato鑙l s pan  doktorkou Lubicou Obuchovou, p鴌 jej  nedˇ^n  nˇ^歵┼Ô  │nny, se budeme vŔ░ovat t閙atu ryze sou┼▓sn閙u- a sice dne歯韒u stavu °Ksk  sinologie, mo˛e  pŔÝsn靔i   dne歯韒u stavu studia └╠n歵iny v ▀Ţsk  republice a na Slovensku...
v韈e>>
Dne歯  │nna
• Zabr醤Ŕ░  a sn╣|en  p■Lrodn韈h pohrom si vy炨d  sou鑙nnost mezin˝Nodnń╩o spole°Knstv  /a>
Na 12. kv└Sna tohoto roku p鴌padlo prvn  v┼┼o└╠ ni鑙vÂ{o zem└SŔÝsen  ve Wen-chunu v └╠nsk  provincii Si-chuan a prvn  Ŕ¨en zabr醤Ŕ░  a sn╣|en  p■Lrodn韈h pohrom" v │nn  ..
• │nna usilovn  posiluje samostatn  nov┬ňorstv  farmaceutickÂ{o prˇšyslu
Pl醤 na vynţ╠ez a v┼┼obu nov§Żh druh  l閗  , kter  pat■L jednomu ze speciţ╠n  dˇÝe瀒t§Żh └╠nsk§Żh v靌ecko-technick§Żh pl醤   nedˇ^no u  vstoupil do stadia sv  realice. Tento pl醤 se t÷Ë  970 v°Űkumn§Żh pŔÝdm└S  ..
v韈e>>
│nnsk  zaj韒avost
v Z醶rak ve vesnici Bai Lu
Za necel  m靤韈 to bude pŔÝsn  rok, kdy doĐ˙o v Sichuanu k jednomu z nejni鑙v靔╔Ąch zem└SŔÝsen  v historii. Proto´Ý u n醩, v ▀Ţsk  republice se na歵靤t  se zem└SŔÝsen韒i nesetkˇ^ţ╩e tak ┼▓sto, samozŔÝjm  m  zaj韒alo jak vypad  krajina posti´Ýn  p■Lrodn  katastrofou takov§Żh rozm靣  a jak se 瀒je lidem v posti´Ýn§Żh oblastech po roce. Vlastn  jsem si nemyslela, ´Ý by se mi mohla n靕dy naskytnout ÝKnce n¨şo takovÂ{o vid└S na vlastn  o鑙, ale stalo...
v Vzpom┴˙ka na zem└SŔÝsen  /a>
Dobr  ve°Kr mil  poslucha鑙, dal╔Ą d韑 │nnsk§Żh zaj韒avost  vţ╩ p鴌n釟  Hana StaˇÂov   12. kv└Sna uplynul pŔÝsn  rok od velkÂ{o zem└SŔÝsen  v provincii Sichuan. My se k udţ╠ostem toho dne je歵  na okam瀒k vr┬ň韒e...
v韈e>>
Novinky z │nny
v 巌vot stŔÝdn  t■Ldy v │nn  /a>

Ve sv閙 鑜醤ku uv醖  denŔ┤ China Daily p■Lklad 瀒vota jedn  typick  pekingsk  rodiny, kter  reprezenuje tzv. stŔÝdn  └╠nskou vrstvu. Ka´ý  den za└╠n  stejnou v┬jdn  rutinou: pan Zhang Ping, jemu  je 38 let...

v O nov閙 ■L°N韒 bŔÝhu ve m靤t  Wu Han
M靤to Wu Han, kter  leĎw na stŔÝdn  │nn   je hlavn  m靤to provincie Hu Bei, ŔÝka Jang碿 a jej  nejv└S╔Ą p■Ltok Han Shui prot閗aj  cel┼j m靤tem. Od zaĐŢtku tohoto stolet  zah┴▀ila m靤tsk  vl醖a Wu Hanu komplexn  ŔÝ┬jn  ■L°Nń╩o bŔÝhu...
v韈e>>
Komunikace a spolupr醕e
• Jarom˝ú Kr醩n  3. d韑
Dnes e potŔÝt  budeme bavit o tepeln  elektr˝Nn  奺n Tou v provincii ÷┌nsi, kterou postavil b靐em let °Ksk  podnik █qD Export, d■Lve ╔╬oda Export. Jako z醩tupce t閠o firmy p鵶ob  v Pekingu Jarom˝ú Kr醩n  ..
• Z醩tupce firmy █qD Export Jarom˝ú Kr醩n  2.d韑
Mil  poslucha鑙, v˝Ąţ╩ v醩 u poslechu poŔ´du Jak se jim 瀒je. V dne歯韒 d韑u se podruh  setkţ╩e u mikrofonu s Jarom˝úem Kr醩n┼j, kter  v │nn  zastupuje firmu █qD Export. V rţ╩ci spolupr醕e s └╠nskou stranou postavila b靐em let n靕olik blok  tepeln  elektr˝Nny 奺n Tou v provincii ÷┌nsi...
v韈e>>
Znalosti o │nn  /DIV>
• PenˇŽe nemohou ospravedlnit v└S╔Ą po°Kt d└S  2
• Informace o ochran  └╠nsk§Żh historick§Żh pam└Sihodnost  /a>
• Informace o ÝKnghajsk  zvl釟tn  ekonomick  z§d  Pu Dong
• Stav kontroly nemoci AIDS v │nn  /a>
• Informace o └╠nsk閙 vy└ď韒 vzd靗醤  /a>
• Informace o └╠nsk§Żh alkoholick§Żh n醦oj韈h
• │nnsk  st┬ňn  knihovna
• Re瀒sÓ¤ka Xu Xiaoping a jej  d韑o
• Uli鑛a Hu Bu ve m靤t  Wu Hanu
• │nnsk  mŔ░a
v韈e>>