│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika

Tato rubrika v┬jstann  informuje o └╠nsk  ekonomick  a finan°N  sm靣nici a politice , dˇŠazn  se vŔ░uje zprˇ^ţ╩ a poznţ╩kţ╩ o v°Űnamn  鑙nnosti na╔Ą zem  v oblasti ekonomiky, finance, a obchodu, o ekonomick  reform  a otev˝ú醤  se sv└Su, o restrukturalizaci prˇšyslu, jako  i o velk閙 ekonomick閙 rozvoji z醦adn  ĐŢsti │nny. Tato relace tak  podˇ^  informace o p■Lslu歯  └╠nsk  politice pro zahrani°N  obchodnŔ┤y, podnikatele a investory , o jejich obchodov醤  a investov醤  v na╔Ą zemi. Relace 勅┴˙sk  ekonomika a finance   je pro zahrani°N  p■@tele ok閚kem o pozn醤  └╠nsk  ekonomiky , finance a obchodu.
│nnsk  ekonomika a finance
v Tchajwan歵  podnikatel  investovali do provincie Hubei
Nedˇ^no se v hlavnń╩o m靤ta e stŔÝdo└╠nsk  provincii Hubei m靤t  Wuhan konal 6. tchajwansk  t§╝en. Kolem tis韈ovky odbornŔ┤  a obchodnŔ┤  se zde shroma´ýilo a diskutovalo o pŔÝkon醤  sv└Sov  ekonomick  krize a spolu hledalo nov  obchodn  p■Lle瀒tosti. V dne歯韒 poŔ´du └╠nsk  ekonomika a finance vŔ░ujeme pozornost t閠o obchodn  鑙nnosti...
v Provincie Liaoning zaznamenala ¸├p¨şh v boji proti zne鑙歵Ŕ░  ovzdu╔Ą
Jako star  prˇšyslov  zţ╔ladna v │nn  p鴌sp靗a provincie Liaoning na severov§Żhod  │nny k ekonomick閙u rozvoji. Provincie Liaoning ale zaplatila za ekonomick  rozvoj obrovskou cenu v oblasti 瀒votnń╩o prostŔÝd  ..
v韈e>>
Hlavn  zprˇ^y t§╝nu
• T§╝n  ekonomick  zprˇ^y
Podle nejnov靔╔Ąch ÷Âaj  └╠nskÂ{o stŔÝdiska devizovÂ{o obchodu 鑙n  stŔÝdn  hodnota └╠nsk  mŔ░y Renminbi k americk閙u dolaru 6,8235, co  je o 4 zţ╔ladn韈h bod  vy└ď  ne  v pŔÝdchoz  obchodn  den.
• T§╝n  ekonomick  zprˇ^y
Podle ÷Âaj  └╠nskÂ{o st┬ňnń╩o statistickÂ{o Ävadu │nnsk  index spotŔÝbitelsk§Żh cen (CPI) v dubnu leto歯ń╩o roku meziro°N  sn╣|il o 1.5 procent. P鴌tom se index cen prˇšyslov§Żh produkt  (PPI) v dubnu leto歯ń╩o roku sn╣|il o 6.6 procent...
v韈e>>