│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika

V rubrice spole°Knsk  瀒vot se V醩 mil  poslucha鑙 hlavn  seznţ╩ijeme ĐŢsti obyvatel pomoc  └╠nsk  politiky pŔÝkonali obt╣|e, dos┴Óli ¸├p¨şh   cestou v靌y a techniky zbohatli a pom┴Óali chud┼j obyvatelˇš zlep歰vat jejich 瀒vot a nau鑙li je sku┬jnostem zbohaceni, s velk┼ji zmŔ░ami 瀒vota prost§Żh obyvatel, ke kter┼j doĐ˙o po zveden  └╠nsk  politiky reforem a otev˝ú醤  se sv└Su od roku 1978, s osobami, kter  pro spole°Nost ud靗aly velk  kus pr醕e a staly se vynikaj韈韒i. Krom  toho tento poŔ´d se i t÷Ë  歬olstv   zem靌靗stv   prˇšyslu , ekonomiky a ochrany p■Lrodnń╩o prostŔÝd  
Spole°Knsk  瀒vot
v V leto歯韒 roce absolvuje na vysok§Żh 歬ol醕h v │nn  6,11 milion  absolvent  /a>
V leto歯韒 roce absolvuje na vysok§Żh 歬ol醕h v │nn  6,11 milion  absolvent   co  je sv└Sov  rekord. V situaci mezin˝Nodn  finan°N  krize povede tak vysok  po°Kt °Krstv§Żh absolvent  k vysok  nezam靤tnanosti...
v Yang Gaeli
Kdy  mluv韒e o policii, okam瀒t  mysl韒e na siln  a vysok  postaven   je obrazem boje proti zlo鑙ncˇš. V dne歯韒 poŔ´du V醩 seznţ╩韒e s hrdinou na┬jho p■Lb靐u - Yang Gaeli, kter  je jedn韒 z policist   Yang byl u policie v韈e ne  20 let...
v韈e>>
Spole°Knsk  jingwei
• Man-鑟u-li, mal  m靤to naplnŔ░  rusk┼ji zvyky
Manzhouli/Man-鑟u-li, mal  m靤to leĎwc  u hranic s Mongolskem a Ruskem v └╠nsk  provincii Vnit鴑  Mongolsko, je v§Żhodiskem k v┼ietˇš za nom醖sk┼ji pastevci a st醖y polodivok§Żh kon   Nedaleko Man-鑟u-li leĎw velk  jezero Dalai...
• 8 olympijsk§Żh pand velk§Żh se vr┬ňilo domova provincie Sichuan

22. bŔÝzna odpoledne se vr┬ňilo letadlem z Pekingu do provincie Sichuan 8 olympijsk§Żh pand velk§Żh, kter  瀒li v Pekingsk  zoologick  zahrad  10 m靤韈   Od 20. a  22. bŔÝzna skoro 40 tis韈 lid  do zoologick  zahrady nav歵韛ilo pandy velk  ..

v韈e>>
30. v┼┼o└╠ reforem a otev˝ú醤  se sv└Su
• │nnsk  v°Űkum tibetologie u  je systematick  /a>
Sympozium tibetologie pro rok 2008 bylo zah┴▀eno dne 14. ■Ljna v Pekingu. ═┌astn韈  se odborn韈i prohl醩ili, ´Ý od roku 1978, kdy │nna za┼▓la podnikat reformy a politiku otev˝ú醤  se sv└Su, se └╠nsk  v°Űkum tibetologie rychle rozvŔÁel, v sou┼▓snosti u  dokon鑙l pom靣n  celkov  modern  mechanismus tibetologie...
v韈e>>