│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International
Domov
Sv└S
  Ekonomika
  Kultura
  V靌a a technika
  Sport
  Další

Dne歯  │nˇ╣n  /A>

Novinky z │nny

│nnsk  ekonomika

Spole°Knsk  瀒vot

V靌a a technika
(GMT+08:00) 2004-02-25 10:05:26    

│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠


cri
│nnsk  rozhlaz pro zahrani└╠ (CRI-China Radio International) je jedin  st┬ňn  rozhlasov  stanice v │nn   vysilaj韈  do celÂ{o sv└Sa.

CRI informuje poslucha°K v zahrani└╠ o └╠sk  minulosti a p■Ltomnosti a ob┼▓s騯je dom醕  a zahrani└╠ politiku └╠nsk  vl醖y, s c韑em zv¨íit znalosti sv└Sa o │nn  a podporovat sv└Sov  m˝ú a pokrok. CRI zah┴▀ilo svou 鑙nnost 3. prosince 1941. Nyn  trv  denn  vys韑醤  v 43 jazyc韈h v°Ktn  └╠nsk§Żh dialekt  192 hodin. Skrze 10 vys韑a¨╗ a 8 pŔÝnosov§Żh stanice v Evrop   Africe a Amerikce se programy dostanou do v韈e ne  200 zem  a region   Od sv§Żh poslucha¨╗ dostˇ^  CRI ka´ýoro°N  pŔÝs 600 tis韈 dopis  

V kv└Su 1997 se CRI pŔÝst靐ovalo do svÂ{o novÂ{o sĂila, kter  stoj  na z醦adn韒 pŔÝdm靤t  Pekingu. Nov  Ävedn  budova zauj韒  vyu瀒telou plochu 52 tis韈 metr  ┼ßvere°N韈h. K v┼┼ob  a pŔÝsnou program  pou瀒v  r醖io vysp靗ou digidţ╠n  techniku. V druh  polovin  1997 byla instalov醤a skupina v÷Ëonn§Żh kr┬ňo-a stŔÝdn┼Ôln§Żh vys韑a¨╗. Mimo to jsou v sou┼▓stnosti jeho programy vys韑any nejen pŔÝs satelit, ale tak  po internetu. V tu samou dobu CRI kupuje vys韑ac  ┼▓s od provozovatel  vys韑醤  ve vybran§Żh ciz韈h metropol韈h, kde tyto vys韑a°K pŔÝna┬jj  speciţ╠n  programy CRI. Z hlediska mno瀞tv  uĎwvan§Żh jazyk   vys韑ac  s韑y se CRI Ŕ´d  mezi nejv└S╔Ą na sv└S  a je jednou z nejvlivn靔╔Ąch mezin˝Nodn韈h rozhlasov§Żh stanice.

V┬jchny jazykov  sekce nabˇŽej  ┼┬ln  program s dˇŠazem na zprˇ^y. Pravideln§Żh hlavn韈h program  je v韈e ne  400. Rovn鞛 m§íete ┼▓sto vyslechnout speciţ╠n  p■Lsp┼Ôky nebo seriţ╠y. Aby se daly udţ╠osti z domova i ze sv└Sa aktuţ╠n  pokr°ú, m  CRI nyn  sv  lokţ╠n  redakce na 40ti m˝Žtech zem  a 29 kancelŮČ   v°Ktn  Hongkongu a Macaa, je v zahrani└╠. CRI tak  nav醶alo vztahy spolupr醕e a zavedlo programovou v┼jŔ░u s r醖ii a televizn韒i stanice mnoha jin§Żh zem  

Jeho p■Lznivici zorganizovali ve v韈e ne  200 zem韈h a regionech pŔÝs dva tis韈e poslucha┼▀k§Żh klub  nebo jen skupinek a jsou v ¸Ăk閙 kontaktu s r醖iem. CRI popisuj  jako „okno slouĎwc  k porozmŔ░  │nn  , „nejjednodu└ď   nejakuţ╠n靔╔Ą a nejspolehliv靔╔Ą prostŔÝdek k pozn醤  │nny", „└╠nskÂ{o vyslance v 閠eru", nebo jako „most spojuj韈  │nnu s cel┼j sv└Sem".

V °Ksk閙 jazyce za┼▓lo CRI vys韑at 27. srpna 1968. V sou┼▓sn  dob  nabˇŽ  ka´ý  den 30minutov  program, kter  se druhou pˇÝhodinu opakuje. Nejprv  se vys韑aj  desetiminutov  zprˇ^y, potom n醩leduje ve v┬jdn  dny p└Siminutov  poznţ╩ka a nakonce p鴌jdou na Ŕ´du jedna nebo dv  relace. Jejich t閙atick  zem┴Ien  je n醩leduj韈   Dne歯  │nˇ╣n   │nnsk  kuchyn   │nnsk  n˝Nodnostn  me歩ny, Noviky z │nny, │nsk  kultura, │nnsk  klasika, │nnsk  ekonomika a finance, │nnsk  zaj韒avosti, Jak se j韒 瀒je, Cestov醤  po │nn   Hudebn  kaleidoskop, spole°Knsk  瀒vot a V│Ęen  redakce.

P■Lslu歯  zprˇ^y