│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠

v Kontakt
China Radio International


Je mi 44 let a po vystudov醤  vysok  歬oly jsem za┼▓l pracovat v cestovn韒 ruchu (postupn  : jako prˇţodce °Ksk§Żh turist  v Itţ╠ii,pak spole°N  se svou ´Ýnou provozoval 12 let rodinn  penzion u Karlov§Żh Var   a pozd靔i vedl marketingov  odd靗en  dopravn  autobusov  spole°Nosti). Nyn  pracuji jako prˇţodce v Archeoparku Chot靊uz-Podobora u ▀ŢskÂ{o T鞖┴˙a.

Miluji p■Lrodu a velmi r醖 fotografuji a cestuji, pokud mi to mo˛eosti dovol   Se svou dcerou Denisou jsme podnikli n靕olik zaj韒av§Żh cest, mezi nejzaj韒av靔╔Ą pat■L expedice na Antarktidu, kde jsme m靗i mo˛eost se setkat i s p■@telsk┼ji └╠nsk┼ji pol˝NnŔ┤y na ostrov  King Georg Island (2000/2001)...

Dojem╠¤ibet
R醤o po snĂiani n醩 °Kkala dlouh  cesta do m靤ta Shannan. B靐em n  jsme n靕olikr┬ň zastavili u zaj韒av§Żh tibetsk§Żh chrţ╩   SamozŔÝjm  n醩 prolĂika velmi zaujala a se z┴▀mem jsme vyslechli v÷Ëlad prˇţodce nebo m˝Žtnń╩o lţ╩y. Jeliko  se mluvilo └╠n歵inou s tibetsk┼j p■Lzvukem, museli nţ╩ v┬j pŔÝkl醖at na歩 tlumo°N韈i. Ke druh閙u chrţ╩u jsme se museli vy歱lhat po mnoha schodech nahoru.
• P┬ň  den • TŔÝt  den • Druh  den • Prvn  den
Webov  znalostn  sout鞛
• Webov  znalostn  sout鞛 s titulem Kr醩y Tibetu
│nnsk  rozhlas pro zahrani└╠ uspo■@dal spole°N  s propaga°N韒 odd靗en韒 autonomn  oblasti Tibet od 20. dubna do 31. kv└Sna roku 2009 webovou znalostn  sout鞛 凨r醩y Tibetu." 8 sekc  │nnskÂ{o rozhlasu pro zahrani└╠, tj. anglick   francouzsk   nńżeck   歱an靗sk   °Ksk  ..
• V齭ledky webov  znalostn  sout鞛e Kr醩y Tibetu
V posledn韈h dnech byly zveŔÝjnŔ░y v齭ledky webov  znalostn  sout鞛e Kr醩y Tibetu. Podle pravidla hodnocen  v齭ledk  t閠o sout鞛e z˝Žkalo celkem 7 zahrani°N韈h surfa■X ze 7 zem  supercenu. Jsou to britsk  surfa鴎a Linda Ruth Rosen, francouzsk  surfa  Xavier Jacques Olry, nńżeck  surfa  Stefan Adolf Heinrich Maier, °Ksk  surfa  Stanislav Vincour...
Kr醩n  svat  m靤to╠Ăhasa
Lhasa je hlavn韒 m靤tem └╠nsk  Tibetsk  autonomn  oblasti a je tak  centrem tibetsk  politiky, ekonomiky a kultury. Je jedn韒 z nejspeciţ╠n靔╔Ąch a nejp鴌ta├xiv靔╔Ąch m靤t na sv└S   proto´Ý leĎw v nadmo鴖k  v¨íce 3700 metr   a p鴌tom m  1300letou historii...
Star  m靤to na vyso鑙nŔ▓Xigatze
Z§da Xigaze se nach醶  v jihoz醦adn  oblasti Tibetsk  autonomn  oblasti. M靤to Xigaze s nadmo鴖kou v¨íkou 3800 metr  je druh┼j nejv└S╔Ąm m靤tem v Tibetu. Starobyl  budovy v Xigaze si uchovˇ^aj  tibetsk  styl, a p鴌tom p鴌jaly architekturn  zvl釟tnosti n˝Noda Han...
R┴▀ Tibetu¬@yingchi
Pitoreskn  Nyingchi v tibet歵in  znamen  凷lune°N  trˇŢ." M˝Žtn  prˇš靣n  nadmo鴖k  v¨íka je 3000 metr   ale nejni灇  m˝Žto Nyingchi m  nadmo鴖kou v¨íku jenom 152 metr   Nyingchi je nejni灇  oblast  v Tibetu. Prvotn  lesy v Nyingchi se zachovaly neporu┬jn  ..