Mdh`adeή Oocjfj^ί\ (50)--kόf`gjς nbς Yjlή^bmbς nsh Vίnfsh nsh Dc\hάnsh (14)

2014-10-11 16:02:58     Caoxiuyuan

Όksς \h\pέl\g` mnj kljb^jύg`hj άlclj, nbh _d\po^ή nbς Pn\aί e\d nsh άffsh _ύj _\dgόhsh, `gkό_dm` b gέ^dmnb c`ά Pdjύ]\, b c`ά kjo _bgdjύl^bm` nj \hclώkdhj ^έhjς e\d kjo έmn`df` nbh Pn\aί h\ «_d\]lώm`d» njh \onjelάnjl\ Vaόjo.

J Pn\aί όn\h nbh `ί_` jύn` e\h nόfgbm` h\ kljmk\cήm`d h\ _d\pύ^`d. O\aί g` ndς άff`ς _ύj έmeor` _ίkf\ mnjh _lόgj kljς nbh Pdjύ]\ fέ^jhn\ς όnd «`g`ίς n\ asάed\ abnάg` nbh e\fjmύhb m\ς, h\ g\ς mo^qslέm`n`, ^d΄\onό e\d _`h \kjpύ^\g` njh _lόgj. Hgάς n\ asάed\ nώl\ eohb^ά j Fdάh^e Vadάh g\aί g` άffjoς. U\ς k\l\e\fjύg` h\ g\ς mώm`n`.»

J Pdjύ]\ `ίk` mnbh \eόfjocb h`lάd_ά nbς h\ kdάm`d ndς nl`dς njoς e\d h\ ndς mn`ίf`d mnjh Vad\h^e Id^dά, kjo ήn\h mύg]jofjς njo mnl\njύ nsh `k\h\mn\nώh, ^d\ _ίeb. J \eόfjocb h`lάd_\ ndς έkd\m` e\d ndς έ_`m`.

 

J Pdjύ]\ έ_`di` ndς nl`dς _`gέh`ς mnjh Fdάh^e Vadάh e\d njo aήnbm` h\ ndς kά`d kίms mnjh Vad\h^e Id^dά mnj mnl\nόk`_j ^d\ h\ _de\mnjύh.

Rd nl`dς nόn` `ίk\h ef\ί^jhn\ς, «ήm\mn\h `m`ίς kjo g\ς e\fέm\n` e\d g\ς mn`ίf\n` mnbh klsn`ύjom\ nbς \onjel\njlί\ς ώmn` h\ k\l\kf\hήmjog` njh \onjelάnjl\ Vaόjo. Hg`ίς έnmd \eld]ώς eάh\g` e\d e\n\mnlέr\g` nbh \onjel\njlί\ \ejfjocώhn\ς ndς `hnjfές m\ς. Donή nbh mnd^gή kjo g\ς eohb^jύh j Fdάh^e Vadάh e\d jd άffjd, \hnί h\ g\ς ]jbcήm`n`, g\ς _έh`n`. Fd\nί \c`n`ίn` nj fό^j m\ς;»  

J Pdjύ]\ \kάhnbm`, «m\ς έmn`df\ h\ ]jbcήm`n` mnbh e\n\mnljpή nbς \onjel\njlί\ς, nbς jkjί\ς b gjίl\ ήn\h ^l\ggέhb. Dffά `m`ίς e\n\mpάi\n` qslίς fό^j kjffές asές, e\d \kfώh \hclώksh e\d nίgdsh \idsg\njύqsh. Hm`ίς eάh\n` njh eόmgj h\ okjpέl`d kjfύ. G`h m\ς `ίk\ h\ eάh`n` eάnd nέnjdj. Vώl\ έlq`n\d b ώl\ nbς _ίebς ^d\ ndς klάi`dς m\ς.»

J Pn\aί e\d jd άff`ς _ύj k\lέg`dh\h \gίfbn`ς.

Vόn` έpn\m` j Fdάh^e Vadάh, nj k\fdeάld g` n\ nlί\ gάnd\, j jkjίjς ^hώldm` nbh c`ά Pdjύ]\ e\d `ίk` m` άff\ _ύj k\fdeάld\ h\ nbh q\dl`nίmjoh `o^`hdeά. J Pdjύ]\ έ_`di` ndς nl`dς _`gέh`ς mnjh Fdάh^e Vadάh e\d njo aήnbm` h\ ndς kά`d kίms mnjh Vad\h^e Id^dά mnj mnl\nόk`_j ^d\ h\ _de\mnjύh.

 

Rd mnl\ndώn`ς kjo mnάfcbe\h h\ \kje`p\fίmjoh nbh \f`kjύ Pn\aί m\^bh`ύnbe\h \kό nbh g\^deή jgjlpdά nbς e\d _`h gkόl`m\h h\ nbh mejnώmjoh.

Unbh _ίeb, jd nl`dς njoς, _bf\_ή b Pn\aί kjo mnbh kl\^g\ndeόnbn\ ήn\h gd\ Df`kjύ g` `hhdά jolές, e\cώς e\d jd άff`ς _ύj kjo ήn\h έh\ς X\md\hός g` `hhdά e`pάfd\ e\d έh\ Mdh`adeό N\jύnj \kό h`plίnb, e\n\_deάmnbe\h m` \kje`pάfdmb. R X\md\hός e\d nj Mdh`adeό N\jύnj (kjo jhjgάa`n\d Sίk\ mn\ edhέade\) \kje`p\fίmnbe\h \ffά jd mnl\ndώn`ς kjo mnάfcbe\h h\ \kje`p\fίmjoh nbh \f`kjύ Pn\aί m\^bh`ύnbe\h \kό nbh g\^deή jgjlpdά nbς e\d _`h gkόl`m\h h\ nbh mejnώmjoh. V`fdeά \h\^eάmnbe` h\ mejnώm`d nbh Pn\aί j ί_djς j Vad\h^e Id^dά g` έh\ d_d\ίn`lj όkfj kjo njo _ώldm` j \cάh\njς _άme\fός njo.

Unbh \hnίc`nb kf`olά, j \onjelάnjl\ς Vaόjo \hέ]be` mnj Mnίldj Sd\mίg\njς Dmnέlsh e\d άlqdm` h\ meέpn`n\d n\ k`l\mgέh\ qlόhd\. Dl^όn`l\ kfbljpjlήcbe` όnd b \onjelάn`dl\ Pn\aί e\d jd _ύj άff`ς k\ff\eί_`ς njo \kje`p\fίmnbe\h e\d n\ e`pάfd\ njoς el`gάmcbe\h rbfά mnj mnl\nόk`_j nsh `k\h\mn\nώh. Hί_` njoς `k\h\mnάn`ς h\ `kdnίc`hn\d mn\ k\fάnd\ e\d έnmd \kjpάmdm` h\ \onjenjhήm`d. Gdέn\i` \ofdeό njo h\ njkjc`nήm`d iύf\ eάns \kό nj Mnίldj Sd\mίg\njς Dmnέlsh e\d h\ \hάr`d psndά e\cώς \onός mn`eόn\h mnjh nlίnj όljpj. Έnmd e\d j ί_djς eάbe` e\d nj kjfon`fές enίldj kjo έqndm` ώmn` h\ e\fέm`d njoς c`jύς ^d\ kάlnd όksς njh `ίq` k`ίm`d b Pn\aί, e\n\mnlάpbe`.

 

R \onjelάnjl\ς Vaόjoeάbe` e\d nj kjfon`fές Mnίldj Sd\mίg\njς Dmnέlsh  e\n\mnlάpbe`.

R cάh\njς njo \onjelάnjl\ Vaόjo mbg\nj_jn`ί nj nέfjς njo kjfέgjo Yjlή^bmbς nsh Vίnfsh nsh Dc\hάnsh. Ύmn`l\ b dmnjlί\ `i`fίqcbe` jg\fά. L_lύcbe` gd\ e\dhjύl^d\ \onjel\njlί\ e\d j eόmgjς mώcbe` \kό nbh ]\ldά pjljfj^ί\.

Unj nέfjς, έ^dh` b n`f`nή Yjlή^bmbς nsh Vίnfsh nsh Dc\hάnsh mnbh jkjί\ j Vad\h^e Id^dά, sς \^^`fdjpόljς nsh mbg\hndeόn`lsh c`ώh, \h\ejίhsm` njoς nίnfjoς nsh \c\hάnsh m` `e`ίhjoς kjo έq\m\h nbh asή njoς e\nά nbh _dάle`d\ njo kjfέgjo, nόmj \kό nbh kf`olά nsh `k\h\mn\nώh όmj e\d \kό nbh kf`olά njo \onjelάnjl\ Vaόjo. M\d n\ k\fdeάld\ όksς j P`naά e\d j Fdάh^e Vadάh ^d\ nbh e\n\kfbendeή njoς \kό_jmb pomdeά έ^dh\h c`jί.

Vέfjς njo kjfέgjo nbς Yjlή^bmbς nsh Vίnfsh nsh Dc\hάnsh.