Mdh`adejί N\ϊejί Oύcjd (49) ---J ejkέf\ g` nj q\gό^`fj mn\ q`ίfb (4j gέljς)

2017-01-26 15:30:39     Caoxiuyuan

Όksς `ίk\g` nbh kljb^jύg`hb pjlά, j Idpjύ kήl` nbh i\_έlpb njo nbh Fdh^ehίh^e g\aί njo.

Όn\h j Idpjύ g` nbh Fdh^ehίh^e ^ύldm\h mkίnd, b gbnέl\ njo i\phdάmnbe` kjfύ ]fέkjhn\ς gd\ nόmj όgjlpb ά^hsmnb ejkέf\. Vjh lώnbm` kjd\ `ίh\d.

«Hίh\d b i\_έfpb gjo gbnέl\, b eόlb nbς g`^άfbς \_`fpής mjo.»

J gbnέl\ njo nόn` g` g`^άfb έekfbib `ίk`, «g\ όf\ όm\ mjo `ίk` j iά_`fpjς mjo j Fjo `ίh\d rέg\n\. G`h έqs gd\ g`^άfb \_`fpή. Sώς gkjl`ί h\ έqs \hdrdά;» Unlάpbe` h\ lsnήm`d nbh Fdh^ehίh^e.

Όn\h j Idpjύ g` nbh Fdh^ehίh^e ^ύldm\h mkίnd, b gbnέl\ njo i\phdάmnbe` kjfύ ]fέkjhn\ς gd\ nόmj όgjlpb ά^hsmnb ejkέf\.

J Fdh^ehίh^e \kάhnbm`, «_`h g` ^έhhbm` b gbnέl\. J g\gά gjo ήn\h gd\ k\ff\eί_\. R k\nέl\ς gjo έq`d nj `kώhogj Vmdh. Όn\h kέc\h` ήgjoh\ \eόg\ gslάed. J gbnέl\ g` g`^άfsm`.»

«J \fήc`d\ `ίh\d όnd `ίq\ gd\ g`^άfb \_`fpή kjo k\hnl`ύnbe` mnbh jdej^έh`d\ Vmdh. Dffά `e`ίhb kέc\h` kjfύ e\dlό kldh \kό \llώmnd\. Sώς ^ίh`n\d h\ a`d \eόg\;» b gbnέl\ njo Idpjύ lώnbm` f`knjg`lώς nbh `gpάhdmb e\d ndς el`\nj`fdές nbς gbnέl\ς nbς Fdh^ehίh^e. V\ίld\a\h όf\. «έnmd \eld]ώς `ίh\d b \_`fpή gjo. Dffά `ίg\d mί^jolb όnd έq`d k`cάh`d `_ώ e\d kjffά qlόhd\.»

He`ίhb nbh mnd^gή, j Fjo ήlc` h\ _`d \h j Idpjύ `ίq` `kdmnlέr`d. J Fdh^ehίh^e gkήe` mnj kdj gέm\ _sgάndj. R Fjo lώnbm` nd mohέ]b e\d g`nά meέpnbe` ^d\ kjfύ ώl\. Q\phdeά lώnbm`, «gήksς b ejkέf\ jhjgάa`n\d Fdh^ehίh^e;» e\d j Idpjύ njo `ίk` «h\d».

«S\lάi`hj, kjfύ k\lάi`hj!» pώh\i` j Fjo. «Όn\h kέc\h` b c`ί\ g\ς kjo k\hnl`ύnbe` njh Vmdh, j c`ίjς Vmdh e\n\^jbn`ύnbe` \kό gd\ \f`kjύ. J \f`kjύ njo ^έhhbm` gd\ eόlb. J eόlb \onή jhjgάa`n\d \eld]ώς έnmd, Fdh^ehίh^e. Dl^όn`l\ j c`ίjς Vmdh kέc\h` `kίmbς \kό \llώmnd\. J \f`kjύ moqhά g`n\gjlpsgέhb m` ^oh\ίe\ όksς k\fdά kή^\dh` h\ `kdme`pn`ί nbh eόlb njoς. Unjh eόmgj _`h άl`m` b \f`kjύ. Iήnbm\h \kό έh\h n\jϊmnή h\ ejffήm`d έh\ iόled mnjh njίqj kjo c\ nbh `gkό_da` e\d c\ nbh έ]f\kn` e\d έnmd b \f`kjύ gd\ pjlά kήl` nbh eόlb g\aί nbς e\d jd _ύj njoς `i\p\hίmnbe\h έenjn`. Oήksς `ίh\d \onή;»

Όn\h b jdej^έh`d\ e\nάf\]` nbh kljέf`omb nbς Fdh^ehίh^e, άejom` nj ^έfdj nbς \kό gέm\.

Όn\h b jdej^έh`d\ e\nάf\]` nbh kljέf`omb nbς Fdh^ehίh^e, άejom` nj ^έfdj nbς \kό gέm\.

J gbnέl\ `ίk`, «`ίh\d ok`l]jfdeά \p`fής e\d iέhjd\mnb.»

R Fjo aήnbm` h\ nbh moh\hnήm`d kljmskdeά. J gbnέl\ njo Idpjύ gkήe` mnj kdj gέm\ _sgάndj, όkjo b Fdh^ehίh^e \eόg\ ^`fjύm` \mn\gάnbn\ e\d nbh k\l\eίhbm` h\ ]^`d έis.

J Fdh^ehίh^e kljmkάcbm` kjfύ h\ mn\g\nήm`d n\ ^έfd\, mnάcbe` fί^j h\ mohέfc`d e\d md^ά md^ά ]^ήe` \kό nj gέm\ _sgάndj. Oόfdς njoς q\dlέndm` όgsς, i\h\έnl`i` gέm\ mnj _sgάndj e\d iέmk\m` i\hά m` ^έfd\ eάhjhn\ς e\d `e`ίhjoς h\ ^`fάmjoh.

R Fjo klόn`dh` h\ kά`d j ί_djς mnbh ejdfά_\ h\ rάi`d h\ ]l`d nd \ffόejnj mohέ]b e\cώς e\d h\ kljn`ίh`d ^άgj ^d\ njh Idpjύ e\d nbh Fdh^ehίh^e mnbh jdej^έh`dά nbς. Όn\h όgsς ]lήe` nj gdelό qsldό mnbh ejdfά_\, όf\ n\ mkίnd\ `ίq\h `i\p\hdmn`ί \pήhjhn\ς gόhj fjofjύ_d\ e\d ponά. R Fjo cogήcbe` ksς j nάpjς `e`ίhbς nbς c`ί\ς ήn\h` ejhnά. Dffά g`nά \kό nόm\ qlόhd\ _`h gkjljύm` h\ njh `hnjkίm`d kd\. Hkέmnl`r` i\phd\mgέhjς e\d k\l\i`h`ogέhjς.

Όn\h όgsς ]lήe` nj gdelό qsldό mnbh ejdfά_\, όf\ n\ mkίnd\ `ίq\h `i\p\hdmn`ί \pήhjhn\ς gόhj fjofjύ_d\ e\d ponά. R Fjo cogήcbe` ksς j nάpjς `e`ίhbς nbς c`ί\ς ήn\h` ejhnά.

J gbnέl\ njo Idpjύ \gpέ]\f` όnd b Fdh^ehίh^e ήn\h έh\ kh`ύg\. Hίk` όm\ \h\eάfor` j Fjo mnbh Fdh^ehίh^e, b jkjί\ όgsς _`h knjήcbe` e\cόfjo. J gbnέl\ nbh fokήcbe` kjfύ kjo έq\m` nj mkίnd nbς \ffά b Fdh^ehίh^e k\lέg`dh` iέhjd\mnb e\d q\gj^`f\mnή.

M\hέh\ς _`h gkjljύm` h\ e\n\fά]`d nbh gomnbldώ_b `gk`dlί\ njo Idpjύ e\d nbς Fdh^ehίh^e. J gbnέl\ njo odjcέnbm` nbh Fdh^ehίh^e e\d nbh elάnbm` k\lέ\ g` nbh gdelή eόlb nbς. Mάc` klsί hslίς b Fdh^ehίh^e kή^\dh` mnj _sgάndj nbς c`ί\ς nbς h\ okjefdc`ί. J nέqhb e\d f`knόnbn\ njo e`hnήg\njς e\d l\kndeής nbς Fdh^ehίh^e ήn\h` `i\dl`ndeή e\d \n\ίld\mnb. Vj gόhj k`lί`l^j ήn\h` όnd fάnl`o` h\ ^`fά`d \mn\gάnbn\ \ffά ^`fjύm` kjfύ όgjlp\ kjo \eόg\ e\d nj kdj _oh\nό ^έfdj _`h g`ίsh` nbh jgjlpdά nbς. U` όfjoς άl`m` b Fdh^ehίh^e. Rd ejkέf`ς e\d jd hύp`ς nbς ^`dnjhdάς έnl`q\h h\ eάhjoh k\lέ\ g\aί nbς.

J gbnέl\ njo Idpjύ _dάf`i` gd\ e\fή gέl\ h\ ^ίh`d b n`f`nή ^άgjo ^d\ njh ^dj e\d nb Fdh^ehίh^e \ffά pj]όn\h gήksς b Fdh^ehίh^e ήn\h` kh`ύg\. Όn\h b Fdh^ehίh^e ήn\h eάns \kό nj psς njo bfίjo nbh elopjejίn\a`. G`h έ]f`k` όgsς nίkjn\ \mohήcdmnj.

Vbh gέl\ nbς n`f`nής njo ^άgjo, b Fdh^ehίh^e ^`fjύm` nόmj kjfύ ώmn` b n`f`nή ql`dάmnbe` h\ kl\^g\njkjdbc`ί όmj kdj \kfά ^dhόn\h.

Vbh gέl\ nbς n`f`nής njo ^άgjo, b Fdh^ehίh^e ^`fjύm` nόmj kjfύ ώmn` b n`f`nή ql`dάmnbe` h\ kl\^g\njkjdbc`ί όmj kdj \kfά ^dhόn\h.

R Idpjύ kjo e\nάp`l` h\ k\hnl`on`ί g` nbh ejkέf\ kjo `lsn`ύnbe` g` nbh klώnb g\ndά ήn\h` kjfύ `onoqdmgέhjς, \kfά \hbmoqjύm` gήksς b \p`fής Fdh^ehίh^e c\ \kjeάfokn` n\ moao^deά gomndeά mnjoς άffjoς. Όgsς, b Fdh^ehίh^e _`h έf`^` nίkjn\ m` e\hέh\h.

Mάc` pjlά όn\h b gbnέl\ ήn\h` cogsgέhb b e\eόe`pb, j Idpjύ e\fjύm` nb Fdh^ehίh^e h\ ^`fάm`d mnbh gbnέl\, b jkjί\ \gέmsς έhdsc` e\fύn`l\. Όn\h jd okblέn`ς έe\h\h eάkjdj fάcjς, abnjύm\h \kό nbh Fdh^ehίh^e h\ kά`d klώn\ ^d\ ejo]έhn\ g` nbh gbnέl\ e\d mnbh mohέq`d\ kή^\dh\h h\ kjoh nd eάh\h` e\d moqhά \kέp`o^\h ndς ndgslί`ς.

Όmj ^d\ nbh Fdh^ehίh^e, nl`f\dhόn\h ^d\ n\ fjofjύ_d\. Έr\qh` k\hnjύ ^d\ όf\ n\ `ί_b fjofjo_dώh. Έ]\a` \eόg\ e\d `hέqolj n\ ejmgήg\nά nbς ^d\ h\ \^jlάm`d n\ kdj \eld]ά `ί_b. Nί^joς gήh`ς \l^όn`l\, ^ύls \kό ndς meάf`ς, njoς eήkjoς e\d \eόg\ e\d n\ gkάhd\, nj mkίnd `ίq` ^`gίm`d \kό όf\ n\ `ί_b fjofjo_dώh.

Eέ]\d\ b nl`fή f\nl`ί\ nbς ^d\ n\ fjofjύ_d\ _`h \kjn`fjύm` `fάnnsg\ \pjύ b jdej^έh`d\ _`h ήn\h` pnsqή. Όgsς, kljeάf`m` eάnd _omάl`mnj. K\ nj kjύg` nbh `kόg`hb pjlά.