Rd g`ffjhndejί gk\gkά_`ς k\ίlhjoh gd\ ^`ύmb \kό njh kόhj njo nje`njύ

2017-05-12 15:15:01     Caoxiuyuan

Sόmj j_ohblό `ίh\d h\ ^`hhήm`d e\h`ίς; O` nbh Jgέl\ nbς Obnέl\ς h\ kfbmdάa`d, έh\ hjmjejg`ίj mnjh _ήgj Vmjh^enmίh^e nbς hjndj_ondeής Mίh\ς kljmpέl`d mnjoς άh_l`ς kjo c\ ^ίhjoh mύhnjg\ gk\gkά_`ς gd\ `oe\dlί\ h\ ]dώmjoh njh kόhj e\d h\ _jedgάmjoh nbh `gk`dlί\ nsh `^eύsh moaύ^sh njoς. Rd άh_l`ς \dmcάhjhn\d njh kόhj gέms gd\ς gbq\hής kjo okjfj^ίa`d njh kόhj m` gd\ efίg\e\ 1-10. Έh\ς άhnl\ς kjo mnbh \lqή nbς _jedgής dmqolίmnbe` όnd \dmcάhcbe` m\h h\ `ίq` «nmdgkbc`ί \kό έh\ ejohjύkd», \l^όn`l\ άlqdm` h\ de`n`ύ`d h\ mn\g\nήmjoh nj gbqάhbg\. [Xsnj^l\pί\: China News Service/Chen Chao]

 

Sόmj j_ohblό `ίh\d h\ ^`hhήm`d e\h`ίς; O` nbh Jgέl\ nbς Obnέl\ς h\ kfbmdάa`d, έh\ hjmjejg`ίj mnjh _ήgj Vmjh^enmίh^e nbς hjndj_ondeής Mίh\ς kljmpέl`d mnjoς άh_l`ς kjo c\ ^ίhjoh mύhnjg\ gk\gkά_`ς gd\ `oe\dlί\ h\ ]dώmjoh njh kόhj e\d h\ _jedgάmjoh nbh `gk`dlί\ nsh `^eύsh moaύ^sh njoς. Rd άh_l`ς \dmcάhjhn\d njh kόhj gέms gd\ς gbq\hής kjo okjfj^ίa`d njh kόhj m` gd\ efίg\e\ 1-10. Έh\ς άhnl\ς kjo mnbh \lqή nbς _jedgής dmqolίmnbe` όnd \dmcάhcbe` m\h h\ `ίq` «nmdgkbc`ί \kό έh\ ejohjύkd», \l^όn`l\ άlqdm` h\ de`n`ύ`d h\ mn\g\nήmjoh nj gbqάhbg\. [Xsnj^l\pί\: China News Service/Chen Chao]

Sόmj j_ohblό `ίh\d h\ ^`hhήm`d e\h`ίς; O` nbh Jgέl\ nbς Obnέl\ς h\ kfbmdάa`d, έh\ hjmjejg`ίj mnjh _ήgj Vmjh^enmίh^e nbς hjndj_ondeής Mίh\ς kljmpέl`d mnjoς άh_l`ς kjo c\ ^ίhjoh mύhnjg\ gk\gkά_`ς gd\ `oe\dlί\ h\ ]dώmjoh njh kόhj e\d h\ _jedgάmjoh nbh `gk`dlί\ nsh `^eύsh moaύ^sh njoς. Rd άh_l`ς \dmcάhjhn\d njh kόhj gέms gd\ς gbq\hής kjo okjfj^ίa`d njh kόhj m` gd\ efίg\e\ 1-10. Έh\ς άhnl\ς kjo mnbh \lqή nbς _jedgής dmqolίmnbe` όnd \dmcάhcbe` m\h h\ `ίq` «nmdgkbc`ί \kό έh\ ejohjύkd», \l^όn`l\ άlqdm` h\ de`n`ύ`d h\ mn\g\nήmjoh nj gbqάhbg\. [Xsnj^l\pί\: China News Service/Chen Chao]

Sόmj j_ohblό `ίh\d h\ ^`hhήm`d e\h`ίς; O` nbh Jgέl\ nbς Obnέl\ς h\ kfbmdάa`d, έh\ hjmjejg`ίj mnjh _ήgj Vmjh^enmίh^e nbς hjndj_ondeής Mίh\ς kljmpέl`d mnjoς άh_l`ς kjo c\ ^ίhjoh mύhnjg\ gk\gkά_`ς gd\ `oe\dlί\ h\ ]dώmjoh njh kόhj e\d h\ _jedgάmjoh nbh `gk`dlί\ nsh `^eύsh moaύ^sh njoς. Rd άh_l`ς \dmcάhjhn\d njh kόhj gέms gd\ς gbq\hής kjo okjfj^ίa`d njh kόhj m` gd\ efίg\e\ 1-10. Έh\ς άhnl\ς kjo mnbh \lqή nbς _jedgής dmqolίmnbe` όnd \dmcάhcbe` m\h h\ `ίq` «nmdgkbc`ί \kό έh\ ejohjύkd», \l^όn`l\ άlqdm` h\ de`n`ύ`d h\ mn\g\nήmjoh nj gbqάhbg\. [Xsnj^l\pί\: China News Service/Chen Chao]

Sόmj j_ohblό `ίh\d h\ ^`hhήm`d e\h`ίς; O` nbh Jgέl\ nbς Obnέl\ς h\ kfbmdάa`d, έh\ hjmjejg`ίj mnjh _ήgj Vmjh^enmίh^e nbς hjndj_ondeής Mίh\ς kljmpέl`d mnjoς άh_l`ς kjo c\ ^ίhjoh mύhnjg\ gk\gkά_`ς gd\ `oe\dlί\ h\ ]dώmjoh njh kόhj e\d h\ _jedgάmjoh nbh `gk`dlί\ nsh `^eύsh moaύ^sh njoς. Rd άh_l`ς \dmcάhjhn\d njh kόhj gέms gd\ς gbq\hής kjo okjfj^ίa`d njh kόhj m` gd\ efίg\e\ 1-10. Έh\ς άhnl\ς kjo mnbh \lqή nbς _jedgής dmqolίmnbe` όnd \dmcάhcbe` m\h h\ `ίq` «nmdgkbc`ί \kό έh\ ejohjύkd», \l^όn`l\ άlqdm` h\ de`n`ύ`d h\ mn\g\nήmjoh nj gbqάhbg\. [Xsnj^l\pί\: China News Service/Chen Chao]

Sόmj j_ohblό `ίh\d h\ ^`hhήm`d e\h`ίς; O` nbh Jgέl\ nbς Obnέl\ς h\ kfbmdάa`d, έh\ hjmjejg`ίj mnjh _ήgj Vmjh^enmίh^e nbς hjndj_ondeής Mίh\ς kljmpέl`d mnjoς άh_l`ς kjo c\ ^ίhjoh mύhnjg\ gk\gkά_`ς gd\ `oe\dlί\ h\ ]dώmjoh njh kόhj e\d h\ _jedgάmjoh nbh `gk`dlί\ nsh `^eύsh moaύ^sh njoς. Rd άh_l`ς \dmcάhjhn\d njh kόhj gέms gd\ς gbq\hής kjo okjfj^ίa`d njh kόhj m` gd\ efίg\e\ 1-10. Έh\ς άhnl\ς kjo mnbh \lqή nbς _jedgής dmqolίmnbe` όnd \dmcάhcbe` m\h h\ `ίq` «nmdgkbc`ί \kό έh\ ejohjύkd», \l^όn`l\ άlqdm` h\ de`n`ύ`d h\ mn\g\nήmjoh nj gbqάhbg\. [Xsnj^l\pί\: China News Service/Chen Chao]