>>[Compositori]
*Liu Wenjin 
*Gao Weijie 
*Fu Lin 
*Wang Luobin 
*Lei Zhenbang 
*Zhang Li
*Tian Han 
*Xu Peidong 
*Qiao Yu 
*Il famoso compositore Nie Er
*Liu Tianhua 
>>[Direttori d’orchestra]
*Yan Liangkun
*Piao Dongsheng 
*Hu Bingxu 
*Chen Xieyang 
*Zheng Xiaoying 
*Li Delun 
*Chen Zuohuang 
*Peng Xiuwen 
>>[Cantanti]
*Tang Can  
*Yan Weiwen 
*Yang Hongji 
*Lu Jihong
*Liao Changyong  
*Guo Lanying 
*Zhang Ye  
*Wu Bixia 
*Cheng Zhi  
*Song Zuying 
*Jiang Dawei  
*Zhou Xiaoyan 
*Hu Songhua 
>>[Suonatori]
*Il flautista Wang Ciheng 
*Il famoso violinista Sheng Zhongguo 
*Tang Junqiao 
*Xue Wei 
*Il flautista Zhao Songting 
*Lu Rirong 
*Liu Dehai 
*Liu Mingyuan 
*Il famoso pianista Fu Cong
*Song Fei