5     अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी
*अर्थतन्त्रको अवस्था सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी 
उत्पादनको बनोट
*व्यावसायिक बनौटको मूलभूत अवस्था 
आर्थिक अवस्थ
*समाजवादी बजारमूलक आर्थिक अवस्था

*स्वामित्वको बनौट
विकास रणनीति
*विकासको रणनीति
लगानीको वातावरण
*आधारभूत प्रबन्धको निर्माण

*लगानीको नीति 
*आर्थिक विशेष क्षेत्र र विदेशका लागि खुला गरिएका समुद्र तटर्ती शहरहरु 
*राष्ट्रिय आर्थिक प्राविधिक विकास क्षेत्र 
*राष्ट्रस्तरीय उच्च एवम् नयाँ प्राविधिक क्षेत्र