7     चीनको वातावरण संरक्षण

वातावरण अवस्था
*रुपरेखा  

*जल वातावरणको अवस्था

*वायुमण्डलको वातावरणीय अवस्था
पर्यावरणीय वातावरणको वर्तमान अवस्था
*वनजंगलको फेत्रफल

*मरुभूमिकरण

*भूक्षय
*सिमसार

चीनको वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित  चिनियाँ संस्था तथा संगठनहरु
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सम्बन्धी सहयोग र आदानप्रदान

चीन र <जैविक विविधता> सन्धि