11    चीनको परम्परागत चिकित्सा

परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र बारे संक्षिप्त जानकारी
*परम्परागत चिकित्सा-शास्त्र बारे संक्षिप्त जानकारी
चिनियाँ चिकित्सा-शास्त्र
*चिनियाँ चिकित्सा-शास्त्रको इतिहास

*चिनियाँ जडीबुटीको आधारभूत सिद्धान्त 
*चिनियाँ जडीबुटीबाट उपचार गराउने तरिका
अक्युपन्चर
*अक्युपन्चर
मालिस
*मालिस 
अल्प संख्यक जातीय आयुर्वेद
*जातीय चिकित्सा शास्त्रको रुप-रेखा

*तिब्बती चिकित्सा शास्त्र 

*मंगोलियाली चिकित्सा प्रणाली  
*युगूर जातीय चिकित्सा   

*कोरियाली जातीय चिकित्सा

*च्वांग जातीय चिकित्सा   
*व्ही जातीय चिकित्सा विद्या

*म्याओ जातीय चिकित्सा विद्या