20    चीनको इतिहासकमा प्रसिद्ध व्यक्तिव्वहरु

सम्राट तथा राजाहरु
* केन्द्रीय अधिकारयुक्त राजतन्त्रात्मक मुलुका संस्थापक- छीन श ह्वाङ 
*  पश्चिमी हान राज-वंशका राजा ल्यौ पाङ् 
* ता यु 

*  याउ र शुन   

 * शन नौं श 
* चीनका आदिम सम्राट फु सी श 
चीनको इतिहासमा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, विचारक
* फा विचारधाराका ठूला विद्बान- हान फै च 
* चुआङ च    

* मङ च 
* कोङ च तथा को चको विचारधाराधारा 
* ताउ विचारधाराका स्थापक- लाउ च 
चीनका वैज्ञानिक
* चु छुङ च तथा "π" 
* औषधी सम्बन्धी विशेषज्ञ ली श चन 
* तुङ हान राज-वंशकालका प्रसिद्ध खगोल शास्त्री चाङ हङ 
अन्य क्षेत्र
* डाक्टर ह्वा थो 

* छन शङ र ऊ क्वाङको विद्रोह  
* वाङ चाउ च्युन  

* यान च 

* सु उ 

* क्वान चुङ तथा पाउ शु या  
* सम्राट छु चुआङ

*  यु पो या तथा चुङ च छी 
* आदिम युद्ध-नीतिज्ञ सुन उ 

 * छी ची क्वाङ
* स्यान चाङ  

* च्यान चन