15    चिनियाँ बाजा
थान् पो बाजा(प्लकिंग बाजा)
*  र वा फू 
* लिउ छिंग बाजा 
* गु छिंग बाज 
* च्या ये छिंग बाजा 
* व्हो पु स 
*  तोंग बु ला बाजा 
* रुआन् बाजा 
* खोंग हौ बाजा 
तारको माध्यमबाट बजाइने बाजा
* बान् हु बाजा 
* मा थौ छिंग बाजा 
* लै छिंग बाजा 
* न्यू थ्वी छिंग बाजा 
* गाओ हु बाजा 
* अर हु बाजा 
फुकेर बजाइने बाजा
* सि बि ली 
* हौ ग्वेन् बाजा 
* स्याओ बाजा 
* ग्वेन् च बाजा 
* स्युन् बाजा 
* शन् बाजा 
* हु लु स्याओ बाजा 
* दि च बाजा 
तार ठोकेर बजाउने बाजा
* यांग छिंग बाजा 
मुख रीड बाजा]
* खौ सेन् बाजा 
ठोकेर बजाउने बाजा
* छिंग बाजा 
* बिआन् चोंग बाजा 
* लो बाजा 
* ढोल बाजा