14    चिनियाँ सङ्गीत-कार र गीतकार
 चिनियाँ सङ्गीतकार
* लिउ वेन् चिन् 
* काउ वै जे 
* फु लिन 
* वाङ्ग लो पिङग् 
* लै चन् पाङ्ग  
* चाङ्ग लि 
* थिएन हान 
* श्यु फै डोङ् 
* छिआउ यु 
* नि आर 
* लिउ थिएन व्हा 
संङ्गीत निर्देशक
* येन ल्यांग खुन
* फु तुंग शंग
* हु पिंग श्य्वी
* छन् से याङ 
* चङ श्याउ यींग
* लि द लुन
* छन् चो ह्वांग
* फंग श्यु वन
गायक
* थाङ छान * येन वै वन
* यांग हौं चि * ल्य्वी चि हुंग
* ल्याउ छांग यौं * क्व लान यीङ
* चाङ ये* वु पि श्या
* छन च्* सुंग चु यीङ
* च्यांग चा वै * चौ श्या येन
* हु सुंग ह्वा
वाद्य वादक
* वाङ छ् हंग
* शंग चौं क्व
* थाङ च्युन छ्याउ
* श्वे वै
* चाउ सुंग थिंग
* लु र रौंग
* ल्यु द हाई
* ल्यु मिंग युआन
* फु छौं
* सुंग फै