CRI Online
 

C

GMT+08:00 || 2009-05-05 10:48:06        cri

cā

Œv. 揽:

1: (فعل) پاک کردن:

揽慈

پاک کردن صندلی

р揽揽

میز را پاک کنید!

v. 额┵:

2: (فعل) مالیدن:

揽媚

روی زخم مرهم مالیدن

も揽翴臔も流

روی دست کرم مالیدن.

cái

Œn. :

1 :( اسم) توانایی:

 稦

قریحه | استعداد

êΤ

آن نفر بسیار استعداد دارد.

n. Τ:

2: (اسم) انسان مستعد:

 ぱ

نیروی مستعد | استعداد ذاتی ؛ نابغه

痷琌

او آدم بسیار مستعدی است.

Žadv. ボㄆ薄祇ネぃ:

3: (صفت) اخیرا حادث شده:



تازه

ㄓ,临⊿Τ逗

او تازه برگشته و هنوز غذا نخورده است.

cái

n. 戈窥:

(اسم) ماده؛ پول:

窥癩 癩碔

پول | ثروت

癩彩

به خاطر ثروت تکبر کردن

cài

Œn. ノ捌从:

1: (اسم) سبزی:

獵垫 フ垫

سبزیجات | کلم

и皘贺垫

ما در حیاط کلم می کاریم.

n. 垫:

2: (اسم) غذا:

ψ垫 垫傣

غذای گوشتی | چهار غذا یک سوپ

cān

Œv. 把籔:

1: (فعل) شرکت:

把辽

شرکت در مسابقه

ぱ把盉搂

او فردا در مراسم عروسی شرکت خواهد کرد.

 v. 把σ癸酚σ诡:

2:(فعل) مراجعه کردن، رجوع کردن:

把σゅ

به کتاب های خارجی مراجعه کردن

نک.  shēn ص. 289

cān

Œ v. 逗:

1: (فعل) خوردن:

穦繺 偿繺

باهم غذا خوردن | پیک نیک

n. 逗:

2: (اسم) غذا؛ خوراک:

Ν繺 е繺

صبحانه؛ غذای فوری

и秈と繺

ما باهم ناهار می خوریم.

cǎo

Œn. セ从摸:

1: (اسم) علف:

 獵

مرتع، چمنزار | سبزه، علف

皘贺

علف و سبزه کاشتن در حیاط

adj. ぃ灿給ぃ粄痷:

2: (صفت) بی دقت ؛ بهل انگار؛ بی توجه:

Μ

با عجله سربازها را برگرداندن

糶眔び

خط خرچنگ قورباغه و ناخوانایی است.

cénɡ

n. ㄆい场だ:

(اسم) بخشی از چیز چند لایه ای:

糷Ω 糷

طبقه | لایه سطحی

и產き糷

خانه ام در طبقه پنجم قرار است.

chā

Œadj. ぃぃ:

1: (صفت) متفاوت؛ نامتناسب:

畉 畉禯

تفاوت | فاصله

硂柑Ν边放畉ぃ

تفاوت دمای صبح و شب در اینجا زیاد نیست.

n. 岿粇:

2: (اسم) اشتباه ؛ غلط:

畉岿

اشتباه؛ خطا

参璸计⊿Τ畉岿

ارقامی که او حساب کرده، اشتباه ندارد.

نک.  chà ص. 27

chá

n. :

(اسم) چای:

厚 耻

چای سبز؛ چای نوشیدن

–ぱ逗常璶耻

او هر روز بعد از غذا چای می نوشد.


1 2 3 4 5
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید