CRI Online
 

درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:14:53        cri

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم. در درس گذشته من پرسیدن راه به زبان چینی را یاد گرفتم. لازم است در اینجا تکرار و تمرین کنم.

چن: باشه. جمله اول:請問地鐵站在哪?

تبریزی : 請問地鐵站在哪?

چن: "請問" یعنی "می خواهم بپرسم"

تبریزی:請問。

چن : "地鐵站"یعنی "ایستگاه مترو"

تبریزی:地鐵站

چن : "在哪"یعنی "کجا"

تبریزی : 在哪。

چن: 請問地鐵站在哪?

تبریزی :"請問地鐵站在哪?"ببخشید ایستگاه مترو کجاست؟

تبریزی: "از اینجا چقدر راه است" به چینی چه می شود؟

چن: 離這多遠呢?

تبریزی : 離這多遠呢?

چن: "多遠" یعنی چقدر راه

تبریزی : 多遠。 "کدام اتوبوس به آنجا می رود؟" در زبان چینی چه می شود؟

چن:我應該坐什麼車去?

تبریزی:我應該做什麼車去?

چن: "應該"یعنی باید

تبریزی:應該。

تبریزی: "باید به روبروی این راه سوار اتوبوس شوید" در زبان چینی چه می شود؟

چن : 您得去馬路對面坐車。

تبریزی: 您得去馬路對面坐車。

چن : "馬路對面" یعنی روبروی راه

تبریزی: 馬路對面。


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید