CRI Online
 

O

GMT+08:00 || 2009-05-07 17:37:00        cri

ōu

n. ڬwG

(اسم) اروپا:

ڢxF

اروپای غربی| اروپای شرقی

^bڬwC

انگلستان در اروپا واقع است.

 

اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید