CRI Online
 

درس بیست و پنجم پرسش در باره راه

GMT+08:00 || 2009-05-08 13:50:34        cri

ت: تشکر می کنم، "از انیجا چقدر فاصله دارد؟ می خواهیم این جمله را به زبان چینی بگوییم .

چ:離這裡多遠呢?

ت: 離這裡多遠呢?

چ:離 یعنی از جایی به جایی – فاصله

ت: 離

چ:這兒 یعنی اینجا

ت: 這兒

چ:多遠 یعنی چقدر فاصله داشتن

ت: 多遠

چ: 呢 کلمه ای برای سوال کردن.

ت: 呢

چ:離這裡多遠呢?

ت: 離這裡多遠呢?از اینجا چقدر فاصله دارد؟

گفتگوی دوم:

離這多遠呢?

不太遠。大概走5分鐘就到了。

ت: من باید با چه اتوبوسی به آنجا بروم؟ در زبان چینی این جمله چطور گفته می شود؟

چ:我應該坐什麼車去?

ت: 我應該坐什麼車去?

چ:我 یعنی من

ت: 我

چ:應當یعنی باید

ت: 應當

چ: 坐 یعنی نشستن در اینجا به معنای سوار شدن

ت: 坐

چ:什麼 یعنی چه

ت: 什麼

چ:車 در اینجا یعنی اتوبوس

ت: 車

چ:去 یعنی رفتن

ت: 去

چ:我應該坐什麼車去?

ت: 我應該坐什麼車去?من باید با چه اتوبوسی به آنجا بروم؟

گفتگوی سوم

我應該坐什麼車去?

您得去馬路對面坐車。

我明白了。謝謝。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید