CRI Online
 

درس سی و هشتم عوض کردن خانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:04:11        cri

تبریزی: خانم چن، شنیدم که شنبه این هفته هوا خوب است . می خواستم به شرکت حمل اثاث زنگ بزنم تا وسایلم را جابجا کند .

چن: مبارک است . می توانید بگویید: и璶璹进穐產ó

تبریزی: и璶璹进穐產ó

چن: بله،и璶 یعنی می خواهم.

تبریزی: и璶

چن: 璹 سفارش دادن

تبریزی: 璹

چن:  یعنی یک

تبریزی: 

چن: 进 کلمه واحد سنجش که درباره ماشین به کار می برد.

تبریزی: 进

چن: 穐產ó یعنی ماشین حمل اثات خانه

تبریزی: 穐產ó

چن: и璶璹进穐產óمی خواستم یک ماشین حمل اثاث خانه سفارش دهم.

تبریزی: и璶璹进穐產ó گفتگوی اول را بشنویم.

گفتگوی اول:

A:и璶璹进穐產ó

B:眤ぱノó

A:硂琍戳せと

چن: آقای تبریزی، وقتی که زنگ می زنید، شرکت از شما خواهد پرسید که " برای چه روزی ماشین می خواهید؟"

تبریزی: حتما می پرسد . این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: می شه眤ぱノó

تبریزی: 眤ぱノó

چن: 眤یعنی شما که در مقایسه با  محترمانه تر است .

تبریزی: 眤

چن: ぱ یعنی چه روزی، کی

تبریزی: ぱ

چن: ノóیعنی استفاده از ماشین

تبریزی: ノó

چن: 眤ぱノó

تبریزی: 眤ぱノó برای چه روزی ماشین می خواهید؟

گفتگوی اول:

A:и璶璹进穐產ó

B:眤ぱノó

A:硂琍戳せと


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید