CRI Online
 

درس بیستم: بازار کهنه فروشی

GMT+08:00 || 2009-05-11 16:39:58        cri

گفتگوی اول:

A: 硂琌ぐ或礟

B: 硂琌い瓣礟

تبریزی: فهمیدم. "硂琌い瓣礟" یعنی " این مارک تجاری معروف چین است".

چن: بسیار خوب. "硂琌" که تازه اشاره شده یعنی " این بودن".

تبریزی: 硂琌

چن: い瓣礟

تبریزی: "い瓣礟"یعنی "مارک تجاری معروف چین". شنیده ام که در بازار کهنه فروشی می توانیم چانه بزنیم.

چن: آره. ولی چانه زدن مهارتی دارد. برای نمونه: شما باید با دقت کالا ها را ببینید و نقص آنان را پیدا کنید. سپس شما می توانید به فروشنده بگویید: 硂ㄠ

Τ翴を痜

تبریزی:硂ㄠΤ翴ㄠを痜

چن: "硂ㄠ" یعنی" ایجا".

تبریزی: 硂ㄠ

چن: "Τ" یعنی "داشتن"

تبریزی: Τ

چن: "翴ㄠ" یعنی "یک ذره".

تبریزی: 翴ㄠ

چن: "を痜" یعنی "نقص".

تبریزی: を痜

چن: 硂ㄠΤ翴ㄠを痜

تبریزی: 硂ㄠΤ翴ㄠを痜

گفتگوی دوم:

A: 硂ㄠΤ翴ㄠを痜

B: и皑

چن: "Τ翴ㄠ" یعنی " یک ذره".

تبریزی: Τ翴ㄠ

چن: "を痜"یعنی "نقص".

تبریزی: を痜

چن: "硂ㄠΤ翴ㄠを痜" یعنی " ایجا یک ذره نقصی دارد. "

تبریزی: 硂ㄠΤ翴ㄠを痜

گفتگوی دوم:

A: 硂ㄠΤ翴ㄠを痜

B: и皑

تبریزی: فروشنده گفت که یک نقص کوچک است و فورا تعمیر خواهد کرد. سپس من گفتم که حداکثر یکصد یوان. این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: شما می توانید بگویید: 程100じ

تبریزی: 程100じ

چن: "程" یعنی "حداکثر".

تبریزی: 程

چن: "100じ" یعنی "یکصد یوان"

تبریزی: 100じ

چن: 程100じ

تبریزی: 程100じ

گفتگوی سوم:

A: 璶ぶ窥

B: び禥

A: 弧ぶ窥

B: 程100じ

چن: "程"یعنی "حداکثر".

تبریزی: 程

چن: "100じ" یعنی "یکصد یوان"

تبریزی: 100じ

چن: 程100じ

تبریزی: 程100じ

گفتگوی سوم:

A: 璶ぶ窥

B:び禥

A: 弧ぶ窥

B:程100じ


1  2  3  4  5  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید