CRI Online
 

درس یازدهم در باره علاقه مندی ها

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:50:41        cri

چن: درود به شنوندگان گرامی، در خدمتتان هستم با برنامه هر روز زبان چینی، اینجانب چن هستم مجری این برنامه . 

تبریزی: سلام شنوندگان عزیز! اینجانب هم تبریزی هستم.

چن: در درس قبلی ما عبارتهای زیادی در باره کار کردن اموختیم. پیش از آغاز موضوع امروز، ما عبارتهای مهم درس قبلی را باهم دوره میکنیم. مثل گذشته، من به زبان فارسی میگویم. شما چینی میخوانید. قبول میکنید؟

تبریزی: بله موافقم! سعی میکنم.

چن: جمله اول " شما هر روز از چه ساعتی کار را شروع میکنید؟ " این جمله به زبان چینی چطور گفته میشود؟

تبریزی: 你每天幾點上班?

چن: 你每天幾點上班?

تبریزی: متوجه شدم. 每天 یعنی هر روز. دست است؟

چن: بله. 幾點 یعنی ساعت چند

تبریزی : 幾點

چن : 上班یعنی سر کار آمدن

تبریزی: 上班

چن: 你每天幾點上班

تبریزی : 你每天幾點上班 "شما هر روز چه ساعتی سر کار می روید

چن : اگر شما میخواهید بپرسید که شما هر روز چه ساعتی تعطیل میشوید؟ به زبان چینی باید این طور بگویید. 你每天幾點下班?

تبریزی:你每天幾點下班?

چن : بسیار خوب. 下班یعنی پایان کار و تعطیل شدن

تبریزی: 下班 ما در صحبت با دیگران ممکن است از آنان در باره شغلشان بپرسیم و مثلاً بگوییم شغل قبلی شما چیست؟ این جمله به زبان چینی چطور گفته میشود؟

چن: شما میتوانید بگویید 你以前做過什麼工作

تبریزی : متوجه شدم . 以前یعنی گذشته ، قبل

چن : درست است. 什麼یعنی "چه"

تبریزی: 什麼

چن: 你以前做過什麼工作?

تبریزی : 你以前做過什麼工作?

چن : آخرین جمله "你在這裡工作多長時間了?"

تبریزی: این جمله خیلی سخت است.

چن : اشکالی ندارد. لطفاً بدقت گوش کنید: "你在這裡工作多長時間了? شما چند وقت در اینجا کار کرده اید؟

تبریزی : 你在這裡工作多長時間了?

چن : 這裡 اینجا

تبریزی : 這裡

چن : 工作 یعنی کار یا شغل

تبریزی : 工作

چن : 多長時間 یعنی چند وقت

تبریزی : 多長時間 خوب باهم این گفتگوها را میشنویم.

گفت و گو کامل

گفت و گو اول

A: 你每天幾點上班?

B: 早上九點。

A: 你每天幾點下班?

B:晚上五點。

گفت و گوی دوم

A: 你以前做過什麼工作?

B:我以前是記者。你呢?

A:我以前是醫生。

گفت و گوی سوم

A: 你在這裡工作多長時間了?

B:兩年。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید