CRI Online

آغاز تحقیقات علمی میدانی ایستگاه کون لون در قطب جنوب چین در سال 2019

GMT+08:00 || 2019-01-07 11:03:53        cri

سی و پنجمین تیم تحقیقات علمی قطب جنوب چین پس از رسیدن به ایستگاه کون لون از 15 دی/ جدی، 5 ژانویه کارهای تحقیقاتی از جمله نجوم، یخچالها و نقشه برداری را شروع کرد.

ایستگاه کون لون اولین ایستگاه تحقیقاتی چین در عمق قطب جنوب و مرتفعترین ایستگاه تحقیقاتی علمی در این قاره است. در این تحقیقات تلسکوپ قطب جنوب مرمت می شود، داده های نظارتی سالهای گذشته بازیابی و با استفاده از مشاهدات نجومی، تجهیزات نظارتی بر سایت نصب می شود. فعالیتهای نظارتی در روز قطبی انجام می شود. افزون بر این فعالیتهای عمدۀ این تحقیقات مرمت و نگهداری تجهیزات حفاری و جمع آوری نمونه های برف و یخ را شامل می شود.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید