CRI Online

مربی دلفین

GMT+08:00 || 2019-08-19 09:21:18        cri

چن شیان یون 22 ساله مربی دلفین در یک مخزن آبی در شهر جانگ جوئو استان فو جیان در جنوب شرقی چین است. چن به دلفینها علاقۀ زیادی دارد و غم و شادی آنها را درک می کند. با این که روزی میانگین پنج ساعت در آب شور وقت می گذراند، همچنان به کار خود علاقۀ زیادی دارد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید