CRI Online

سر غرب با سیاست یک بام و دو هوایش نهایتاً به سنگ خواهد خورد

GMT+08:00 || 2019-10-20 16:40:39        cri

 

مفسر رادیو بین المللی چین روز یکشنبه 28 مهر/ میزان، 20 اکتبر مقاله ای با عنوان «تاثیر منفی معیارهای دوگانه» منتشر کرد.

در این مقاله آمده است در روزهای اخیر منطقۀ کاتالونیا واقع در اسپانیا شاهد خشونتهایی مشابه مورد هنگ کنگ بود. دولتهای آمریکا و انگلستان در که همواره اقدامات غیرقانونی و خشونت آمیز در هنگ کنگ را تهییج می کردند، در این مورد سکوت پیشه کرده اند. رسانه های گروهی غرب نیز که از تخلفات خشونت آمیز در هنگ کنگ پشتیبانی می کردند، با تغییر چهره ای سریع، ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت آمیز در کاتالونیا، یکباره از دولت اسپانیا خواستار اتخاذ تدابیر فوری علیه آنها شدند.

در این مقاله تاکید شد: این گونه حوادث در هنگ کنگ «اقدامات دمکراتیک» خوانده می شود، اما در اسپانیا «شورشهای خشونت آمیز». غرب آشکارا در بامی با دو هوا زندگی می کند. این نشان می دهد که «آزادی ودمکراسی» فقط بازیچه ای در جهت منافع غرب است که آن را در زمان و وضعیتی که نیاز داشته باشد، به بازی می گیرد. با حوادث اخیر در کاتالونیا نقاب از چهره دخالت آنها در امور داخلی هنگ کنگ برداشته شده است. غربیها که فقط در جهت منافع خود با سیاست یک بام و دو هوا اقدامات افراطی و خشونت آمیز را تحریک می کنند، در نهایت سرشان به سنگ خواهد خورد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید