Komentarz: Europa nie powinna zapominaŕţ o udziale Chin w II wojnie ˛┼wiatowej

2020-09-03 16:38:16

75. rocznica zwyci臋stwa w wojnie narodu chi▀Ęskiego przeciwko japo▀Ęskiej agresji i zako▀Ęczenia II ˛┼wiatowej wojny antyfaszystowskiej przypada w czwartek. Za˛┼ 15 sierpnia przypad▀ža 75. rocznica zawieszenia brani przez Japoni臋.

To ostatnie wydarzenie cz臋sto jest pomijane w europejskiej historiografii II wojny ˛┼wiatowej. Dla wielu krajÂTw Azji Wschodniej, zw▀žaszcza dla Chin, 15 sierpnia to dzie▀Ę zwyci臋stwa, o ktÂTry warto pami臋taŕţ. Wojna rozpocz臋ta przez Japoni臋 spowodowa▀ža powa░Şne szkody, w tym liczne ofiary, w krajach Azji Wschodniej, zw▀žaszcza w Chinach.
Dla Chin to bolesna historia. Niestety Europejczycy rzadko zdajŕŕ sobie spraw臋 z tego, ░Şe Chiny wnios▀žy wa░Şny wk▀žad jako pa▀Ęstwo osi. Chiny ponios▀žy ci臋░Şkie straty podczas II wojny ˛┼wiatowej, a narÂTd chi▀Ęski du░Şo wycierpia▀ž. Szacuje si臋, ░Şe liczba chi▀Ęskich ofiar wojskowych i cywilnych przekracza 27 milionÂTw. NiektÂTrzy historycy szacowali rÂTwnie░Ş, ░Şe podczas II wojny ˛┼wiatowej liczba ofiar chi▀Ęskich wojskowych i cywilnych przekroczy▀ža 30 milionÂTw, ust臋pujŕŕc jedynie by▀žemu Zwiŕŕzkowi Radzieckiemu. Ten okres historii jest nie tylko bardzo wa░Şny dla Chin, ale tak░Şe dla sŕŕsiadujŕŕcych krajÂTw, takich jak Korea Po▀žudniowa, Filipiny i Singapur, ktÂTre rÂTwnie░Ş pad▀žy ofiarŕŕ japo▀Ęskiej imperialistycznej agresji.
Francja powinna rÂTwnie░Ş zapami臋taŕţ ten wa░Şny dzie▀Ę. Poniewa░Ş w tym samym okresie Japonia najecha▀ža rÂTwnie░Ş francuskie Indochiny i dopu˛┼ci▀ža si臋 okrucie▀Ęstw na francuskich cywilach mieszkajŕŕcych w Wietnamie i Kambod░Şy. Niestety, Europejczycy nie pami臋tajŕŕ o rocznicy 15 sierpnia. Min臋▀žo siedemdziesiŕŕt pi臋ŕţ lat. Powinni˛┼my przypomnieŕţ sobie histori臋 i zapami臋taŕţ ten dzie▀Ę, tak jak inne daty zwiŕŕzane z II wojnŕŕ ˛┼wiatowŕŕ znane Europejczykom. Oczekujemy pami臋ci o Chi▀Ęczykach zabitych i rannych w tej wojnie oraz o Chinach, ktÂTre opar▀žy si臋 japo▀Ęskiej inwazji.

Autor: Lionel Vairon

Ranking