Komentarz: Nikt nie mo░Şe zatrzymaŕţ historycznego tempa wielkiego odrodzenia narodu chi▀Ęskiego

2020-09-04 16:27:55

Historia nieuchronnie udowodni, ░Şe historyczne ˛┼lady narodu chi▀Ęskiego w kierunku wielkiego odm▀žodzenia sŕŕ nie do zatrzymania. Chiny nie zgadzajŕŕ si臋, by ktokolwiek lub jakakolwiek si▀ža prÂTbowa▀ža narzuciŕţ Chinom swojŕŕ wol臋 poprzez zastraszanie, zmienia▀ža kierunek post臋pu Chin i uniemo░Şliwi▀ža Chi▀Ęczykom stworzenie w▀žasnego pi臋knego ░Şycia - powiedzia▀ž w czwartek przewodniczŕŕcy Chin Xi Jinping podczas sympozjum z okazji 75. rocznicy zwyci臋stwa narodu chi▀Ęskiego w wojnie przeciwko japo▀Ęskiej agresji i zako▀Ęczenia II wojny ˛┼wiatowej.

▄d´÷rzymanie si臋 ˛┼cie░Şki pokojowego rozwoju▄d  to zdecydowane zobowiŕŕzanie Chin i konkretna praktyka wobec spo▀žeczno˛┼ci mi臋dzynarodowej jako odpowiedzialnego du░Şego kraju. Jednak poprzez uprzedzenia i nienawi˛┼ci do Chin, niektÂTre si▀žy polityczne w Stanach Zjednoczonych wykorzystujŕŕ swojŕŕ w▀žadz臋 do fabrykowania rÂT░Şnych k▀žamstw, aby z▀žo˛┼liwie zdyskredytowaŕţ Chiny, celowo podwa░Şajŕŕ z trudem osiŕŕgni臋ty pokÂTj na ˛┼wiecie i prÂTbujŕŕ odwrÂTciŕţ histori臋.

PrzemÂTwienie Xi Jinpinga odbi▀žo si臋 szerokim echem w spo▀žeczno˛┼ci mi臋dzynarodowej. Ludzie z wielu krajÂTw stwierdzili, ░Şe z trudem uda▀žo si臋 wypracowaŕţ porzŕŕdek mi臋dzynarodowy, ktÂTry powsta▀ž po II wojnie ˛┼wiatowej, a spo▀žeczno˛┼ŕţ mi臋dzynarodowa powinna uczyŕţ si臋 z historii, przeciwstawiaŕţ si臋 hegemonizmowi i polityce w▀žadzy oraz wspÂT▀žpracowaŕţ na rzecz pokoju i rozwoju na ˛┼wiecie.

Ranking