Polskie firmy b臋dęę uczestniczyęî w III China International Import Expo w Szanghaju

2020-09-08 19:32:36

III China International Import Expo (CIIE) odb臋dęę si臋 5-10 listopada 2020 roku w Szanghaju. 4 wrzeňĹnia statek, na kt¶Trego pokߧadzie zostaߧ zaߧadowany polski produkt, kt¶Try b臋dzie prezentowany na targach, wyruszyߧ z Gdaߨska do Chin.

Tym eksponatem jest spycharka gęęsienicowa polskiej marki Dressta. Mened°¸er sprzeda°¸y z LiuGong Dressta Tomasz Bilut powiedziaߧ, °¸e Dressta ma ponad 70-letnięę histori臋, a w roku 2012 firma zostaߧa kupiona przez LiuGong Machinery i jest obecnie globalnym producentem ci臋°¸kiego sprz臋tu budowlanego. Jak podkreňĹliߧ, Dressta bardzo chce wzięęęî udziaߧ w targach w Szanghaju, aby zaprezentowaęî swoje produkty na najwi臋kszym rynku ňĹwiata Üd˙˙rynku chiߨskim. Üdďöo pierwszy raz firmy Dressta na China International Import Expo. Targi te dla klient¶Tw i partner¶Tw biznesowych w Chinach sęę ÜdĂyknem na ňĹwiatÜd˙˙przez kt¶Tre mo°¸na zobaczyęî najnowsze produkty i technologie. Tak wa°¸na i dobrze zorganizowana impreza jest dla LiuGong Dressta wspaniaߧęę okazjęę do zaprezentowania naszych najnowszych produkt¶Tw i naszej markiÜd˙˙- zaznaczyߧ Bilut.

Dyrektor zarzęędu Cosco Shipping Lines (Poland) Guo Zhendong powiedziaߧ, °¸e pierwszy polski eksponat ma przybyęî do Szanghaju18 paĂÂdziernika. Dodaߧ, °¸e jako mi臋dzynarodowy dostawca usߧug transportowych i gߧ¶Twny przewoĂÂnik CIIE, COSCO doߧo°¸y wszelkich staraߨ, aby zapewnięî bezpieczne i wydajne kompleksowe usߧugi transportowe dla wystawc¶Tw r¶T°¸nych kraj¶Tw i region¶Tw.

Z danych wynika, °¸e w sumie ponad 50 przedsi臋biorstw polskich wzi臋ߧo udziaߧ w pierwszej i drugiej edycji CIIE. Wedߧug oficjalnych danych organizatora targ¶Tw, do 30 czerwca, 21 polskie firmy zarejestrowaߧy si臋 do udziaߧu w tegorocznym wydarzeniu. Mimo pandemii na caߧym ňĹwiecie, wystawcy z Polski nie wyra°¸ajęę obaw przed wzi臋ciem udziaߧu w imprezie. Üd濵ieszkaߧem w Chinach i wiem, °¸e Chiny to bardzo dobrze zorganizowany i zdyscyplinowany kraj. Rzęęd podjęęߧ ju°¸ wiele ňĹrodk¶Tw ostro°¸noňĹci, w celu utrzymania gospodarki we wߧaňĹciwęę drog臋, a tak°¸e zapewnienia bezpieczeߨstwa ludziÜd˙˙- oznajmiߧ Tomasz Bilut.

Ranking