Komentarz: Co rozmowa przyw¶Tdc¶Tw Chin, Niemiec i UE pokazaߧa ňĹwiatu?

2020-09-15 16:37:40


Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping spotkaߧ si臋 w poniedziaߧek, za poňĹrednictwem ߧęęcza wideo, z kanclerz Niemiec Angelęę Merkel, przewodniczęęcym Rady Europejskiej Charlesem Michelem i przewodniczęęcęę Komisji Europejskiej Ursulęę von der Leyen.

Przyw¶Tdcy wymienili poglęędy na temat relacji Chiny-UE, ustalili kierunki rozwoju i zidentyfikowali gߧ¶Twne obszary.

Merkel, podczas rozmowy nie tylko peߧniߧa funkcj臋 kanclerz, ale ta°¸e lidera rotacyjnej prezydencji w Unii Europejskiej.

Jak b臋dęę si臋 rozwijaęî stosunki UE-Chiny w "erze po epidemii"? Po raz pierwszy w historii spotkanie przyw¶Tdc¶Tw Chin, Niemiec i Europy przekazaߧo ňĹwiatu jasny sygnaߧ.

Xi Jinping podkreňĹliߧ, °¸e pandemia koronawirusa przyspieszyߧa ewolucj臋 powa°¸nych zmian niespotykanych od stulecia, a ludzkoňĹęî stoi na nowym rozdro°¸u.

Chiny i UE muszęę niezachwianie promowaęî zdrowy i stabilny rozw¶Tj wszechstronnego partnerstwa strategicznego - oznajmiߧ. Nale°¸y przestrzegaęî zasad ÜdÂnzterech trzymaߨÜd˙˙ to znaczy trzymaęî si臋 pokojowego wsp¶Tߧistnienia, trzymaęî si臋 otwartoňĹci i wsp¶Tߧpracy, trzymaęî si臋 multilateralizmu oraz trzymaęî si臋 dialogu i konsultacji - wymieniߧ Xi.

Gdyby wszyscy otworzyli oczy i docenili pi臋kno innych cywilizacji, to nie byߧoby konflikt¶Tw mi臋dzy nimi - zaznaczyߧ przyw¶Tdca Chin. W jego opinii, nie ma jednego modelu systemu politycznego na ňĹwiecie, a wsp¶Tߧistnienie r¶T°¸nych cywilizacji i kultur jest stanem normalnym.

Xi Jinping podkreňĹliߧ, °¸e nie ma na ňĹwiecie uniwersalnej ňĹcie°¸ki rozwoju praw czߧowieka. Ochrona praw czߧowieka nie jest najlepsza, tylko lepsza - stwierdziߧ. Wedߧug niego, kraje powinny rozwięęzaęî w pierwszej kolejnoňĹci swoje problemy praw czߧowiek, co oznacza, °¸e strona europejska mo°¸e rozwięęzaęî wߧasne problemy zwięęzane z prawami czߧowieka. Chiny nie akceptujęę nikogo w roli ÜdňeauczycielaÜd˙˙w sprawie praw czߧowieka i sprzeciwiajęę si臋 Üdň\odw¶Tjnym standardomÜd˙˙- podkreňĹliߧ przyw¶Tdca.

Podczas rozmowy przyw¶Tdcy osięęgn臋li szereg wynik¶Tw i konsensus¶Tw w sprawie pragmatycznej wsp¶Tߧpracy. Jest to pot臋°¸ne dziaߧanie majęęce na celu wyniesienie stousnk¶Tw Chiny-UE na wy°¸szy poziom i poromowanie wynik¶Tw wsp¶Tߧpracy, kt¶Tre przyniosęę wi臋ksze korzyňĹci obywatelom Chin i Europy.

Politycy ogߧosili formalne podpisanie porozumienia o oznaczeniach geograficznych mi臋dzy Chinami a UE. Oznaczenia te to wa°¸ne znaki wskazujęęce na pochodzenie produktu. Zgodnie z tym porozumieniem pierwsza partia 100 dobrze znanych oznaczeߨ geograficznych, takich jak herbata Tieguanyin z Anxi, ry°¸ z Wuchang, b臋dzie ochroniona przez UE. Oznacza to skuteczne zapobieganie tworzenia podr¶Tbek towar¶Tw i naruszenia praw.

JednoczeňĹnie francuski szampan, irlandzka whisky, bawarskie piwo i inne specjalne produkty z UE r¶Twnie°¸ otrzymajęę wysoki poziom ochrony i wejdęę na chiߨski rynek.

Podczas rozmowy przywódcy potwierdzili, że negocjacje dotyczące umowy inwestycyjnej Chiny-UE zostaną przyspieszone, aby zakończyć je w ciągu 2020 roku.

Politycy postanowili ustanowić dialog wysokiego szczebla Chiny-UE na temat środowiska i klimatu oraz dialog wysokiego szczebla Chiny-UE w dziedzinie cyfrowej. Celem jest stworzenie zielonego partnerstwa oraz cyfrowego partnerstwa.

Spotkanie przywódców Chin, Niemiec i Europy dostarczyło społeczności międzynarodowej silnej pozytywnej energii do walki z epidemią, ożywienia gospodarki i utrzymania sprawiedliwości.

Ranking