Komentarz: Analiza niezale░Şnego raportu niemieckiego uczonego na temat tak zwanej ▄d˛\rzymusowej sterylizacji▄d║ž ▄d├xudobÂTjstwa▄dÔ~jgurÂTw w Sinciangu

2020-09-16 20:37:03

Ameryka▀Ęskiego Fundacja Jamestown opublikowa▀ža 29 czerwca raport niemieckiego uczonego Adriana Zenza zatytu▀žowany ▄d´˘terylizacja, krŕŕ░Şki antykoncepcyjne i przymusowa antykoncepcja: akcja chi▀Ęskiej Partii Komunistycznej majŕŕca na celu obni░Şenie wska├┬nika p▀žodno˛┼ci UjgÂTw w Sinciagu▄d  

Dokument ten by▀ž atakiem, ktÂTry oczerni▀ž sytuacj臋 praw cz▀žowieka w Sinciangu w Chinach, oskar░Şajŕŕc w▀žadze tego regionu o wprowadzenie przymusowej polityki ▄d├xudobÂTjstw rasowych▄d  w kontek˛┼cie ▄d瀞trategii kontroli masowego pochodzenia etnicznego▄d  

Z analizy raportu wynika, ░Şe tylko ze zdj臋ŕţ wykorzystanych przez Adraina Zenza mo░Şna wysunŕŕŕţ wnioski, ░Şe dokument ten jest niepowa░Şny, zawiera fikcyjne relacje graficzno-tekstowe, z▀žo˛┼liwie interpretuje poszczegÂTlne przypadki, a przedstawione wnioski nie majŕŕ merytorycznej podstawy, gdy░Ş sŕŕ pe▀žne subiektywnych spekulacji.

W 2007 roku Adrian Zenz podrÂT░Şowa▀ž po Sinciangu, ale zdj臋cia umieszczone w raporcie nie pochodzŕŕ z tej podrÂT░Şy. Fotografie zosta▀žy pobrane z internetu i nie sŕŕ one zgodne z tre˛┼ciŕŕ jego tekstu. Autor wydedukowa▀ž stan planowania rodziny w Sinciangu na podstawie fa▀žszywych raportÂTw. Przypuszcza on, ░Şe w tym regionie prowadzi si臋 tak zwanŕŕ ▄d˛\rzymusowŕŕ sterylizacj臋▄d  i ▄d├xudobÂTjstwo rasowe▄d  

Badania prowadzone przez uczonego, jakim jest Adrian Zenz, sŕŕ sprzeczne z normami i etykŕŕ akademickŕŕ, a w pewnym stopniu zdemaskowa▀žy one polityczny charakter tego raportu. Takie praktyki nie nale░Şŕŕ ju░Ş do kwestii zakresu akademickiego, ale sŕŕ ra░Şŕŕcym przyk▀žadem na wykorzystanie nazwy bada▀Ę naukowych do dzia▀ža▀Ę politycznych.

▄d濶iezale░Şne raporty▄d   takie jak raport Adriana Zenza, sŕŕ w rzeczywisto˛┼ci nowym kierunkiem, trendem i narz臋dziem mi臋dzynarodowej opinii publicznej w sprawie praw cz▀žowieka zwiŕŕzanych z Sinciangiem. W imieniu tak zwanych ekspertÂTw g▀žoszone sŕŕ wŕŕtpliwe teorie, ktÂTre sŕŕ ˛┼rodkiem, za pomocŕŕ ktÂTrego zachodnie si▀žy antychi▀Ęskie ingerujŕŕ w wewn臋trzne sprawy Chin

Ranking