Komentarz: Kolejne k▀žamstwo wymy˛┼lone przez ameryka▀Ęskich politykÂTw jest nonsensowne

2020-09-18 16:24:40

Chi▀Ęski rzŕŕd w czwartek opublikowa▀ž bia▀žŕŕ ksi臋g臋 zatytu▀žowanŕŕ ▄dÝ[ezpiecze▀Ęstwo zatrudnienia w Sinciangu▄d   ktÂTra zawiera szczegÂT▀žowe dane i liczne przypadki, aby wyja˛┼niŕţ, ░Şe polityka zatrudnienia w Sinciangu w pe▀žni szanuje gotowo˛┼ŕţ pracownikÂTw, chroni podstawowe prawa pracownikÂTw
zgodnie z prawem i aktywnie praktykuje mi臋dzynarodowe prawo pracy. Ponad to standardy praw
cz▀žowieka pomog▀žy mieszka▀Ęcom Sinciangu w stworzeniu lepszego ░Şycia i zagwarantowa▀žy maksymalne prawa pracownicze. Wobec wielu faktÂTw tak zwane k▀žamstwo ▄d˛\racy przymusowej▄d  wymy˛┼lone przez politykÂTw ameryka▀Ęskich jest ca▀žkowicie nonsensowne!

Wed▀žug statystyk od 2013 do ko▀Ęca 2019 roku cz臋sto˛┼ŕţ wyst臋powania ubÂTstwa w Sinciangu spad▀ža z 19,4% do 1,24%. Przewiduje si臋, ░Şe wszelkie ubÂTstwo b臋dzie mo░Şna wyeliminowaŕţ do ko▀Ęca 2020 roku.

W zwiŕŕzku z tym spo▀žeczno˛┼ŕţ mi臋dzynarodowa ogÂTlnie uwa░Şa, ░Şe Sinciang zbada▀ž nowe sposoby rozwiŕŕzywania globalnych problemÂTw, takich jak zwalczanie terroryzmu, deradykalizacja i ochrona praw cz▀žowieka, zmniejszanie ubÂTstwa i zrÂTwnowa░Şony rozwÂTj. 15 wrze˛┼nia, w ogÂTlnej debacie na temat Raportu Wysokiego Komisarza na 45. sesji Rady Praw Cz▀žowieka ONZ, przedstawiciele wielu krajÂTw wypowiadali si臋 na temat kwestii zwiŕŕzanych z Sinciang i docenili dzia▀žania Chin w tym regionie, majŕŕce na celu skuteczne wyeliminowanie wyl臋garni terroryzmu. To w pe▀žni pokazuje, ░Şe k▀žamstwa ameryka▀Ęskich politykÂTw nie b臋dŕŕ oszukiwaŕţ spo▀žeczno˛┼ci mi臋dzynarodowej.

Nie ma na ˛┼wiecie uniwersalnej ˛┼cie░Şki rozwoju praw cz▀žowieka, Chiny nie akceptujŕŕ nauki praw cz▀žowieka od jakiego˛┼ ▄d˛eauczyciela▄d  i sprzeciwiajŕŕ si臋 ▄d˛\odwÂTjnym standardom▄d   W kwestii Sinciangu radzimy politykom ameryka▀Ęskim, aby szanowali fakty, odrzucali uprzedzenia i zaprzestali manipulacji politycznych. Pod s▀žo▀Ęcem wszystkie k▀žamstwa o Sinciangu p臋knŕŕ jak ba▀Ęka mydlana.

Ranking