Komentarz: Chiߨska armia jest kluczowęę siߧęę w obronie pokoju na ňĹwiecie

2020-09-18 20:50:33

Rzęęd chiߨski opublikowaߧ w pięętek po raz pierwszy biaߧęę ksi臋g臋 pod tytuߧem "Uczestnictwo chiߨskiej armii w operacjach pokojowych ONZ w cięęgu ostatnich 30 lat".

Autorzy tego dokumentu wszechstronnie przeanalizowali praktyk臋 i wkߧad udziaߧu chiߨskiej armii w operacjach pokojowych ONZ w cięęgu 30 lat, systematycznie wyjaňĹnili misj臋 i propozycje polityczne udziaߧu chiߨskiego wojska w operacjach pokojowych ONZ, a tak°¸e przedstawili wyniki wcielania w °¸ycie zobowięęzaߨ podj臋tych na szczycie ONZ w ramach misji pokojowej. Biaߧa ksi臋ga dowodzi szczeg¶Tߧowymi danymi i licznymi przykߧadami, °¸e chiߨskie wojsko jest kluczowęę siߧęę w operacjach pokojowych ONZ, skutecznie przeciwdziaߧajęęc w ten spos¶Tb bߧ臋dnemu przekonaniu o tak zwanym ÜdÂnhiߨskim zagro°¸eniu militarnymÜd˙˙wymyňĹlonym przez amerykaߨskich polityk¶Tw.

Mi臋dzy innymi w biaߧej ksi臋dze wskazano, °¸e Chiny sęę obecnie drugim krajem co do wielkoňĹci poniesionych wydatk¶Tw na misje pokojowe ONZ, oraz najwi臋kszym krajem wysyߧajęęcym wojsko jako staߧy czߧonek Rady Bezpieczeߨstwa; chiߨskie wojsko zrealizowaߧo cele i zasady Karty Narod¶Tw Zjednoczonych i uczestniczyߧo dotychczas w 25 wydarzeniach w ramach operacji pokojowych ONZ, wysߧano ߧęęcznie ponad 40000 oficer¶Tw i °¸oߧnierzy siߧ pokojowych, a 16 chiߨskich °¸oߧnierzy zgin臋ߧo na pierwszej linii frontu operacji pokojowych... Te dane i fakty w peߧni udowodniߧy, °¸e chiߨscy °¸oߧnierze, kt¶Trzy wyjechali za granic臋, przynieňĹli pok¶Tj i nadziej臋 ludziom, kt¶Trzy zostali dotkni臋ci przez wojn臋. Chiߨska armia jest sprawiedliwęę siߧęę, kt¶Tra utrzymuje pok¶Tj na ňĹwiecie i wspiera wsp¶Tlny rozw¶Tj.

Osięęgni臋cia i wkߧad chiߨskiej armii zostaߧy wysoko ocenione przez ONZ i spoߧecznoňĹęî mi臋dzynarodowęę. Zast臋pca Sekretarza Generalnego ONZ Atul Khare zwr¶Tciߧ uwag臋, °¸e Chiny sęę wa°¸nęę siߧęę wspierajęęcęę operacje pokojowe i multilateralizm.

Ranking