Komentarz: Chiny dotrzymujęę obietnic promujęęc globalnęę dystrybucj臋 szczepionek

2020-10-22 19:32:37

W cięęgu ostatnich kilku dni kwestia udziaߧu Chin w Üd濸lanie wdra°¸ania nowych szczepionek przeciwko koronawirusowiÜd˙˙wzbudziߧa du°¸e zainteresowanie ňĹwiatowych medi¶Tw i spotkaߧa si臋 z szerokim uznaniem spoߧecznoňĹci mi臋dzynarodowej. Jako kraj o najwy°¸szym poziomie badaߨ i rozwoju szczepionek na ňĹwiecie, Chiny majęę 4 nowe szczepionki przeciwko koronawirusowi w III fazie badaߨ klinicznych oraz majęę wystarczajęęce mo°¸liwoňĹci produkcyjne.

Dlaczego Chiny zdecydowaߧy si臋 doߧęęczyęî do tego planu, kt¶Try jest wsp¶Tߧfinansowany przez WHO i globalny sojusz na rzecz szczepieߨ? Jak wielokrotnie podkreňĹlali chiߨscy urz臋dnicy w ostatnich dniach, celem tego posuni臋cia jest promowanie sprawiedliwej globalnej dystrybucji szczepionek, zapewnienie, °¸e kraje rozwijajęęce si臋 b臋dęę mogߧy otrzymaęî szczepionki, a jednoczeňĹnie zach臋cenie innych kraj¶Tw do przyߧęęczenia si臋 i wspierania Üdň\lanu wdra°¸aniaÜd˙˙ W krytycznym momencie globalnej reakcji na epidemi臋 Chiny podj臋ߧy dziaߧania, aby pokazaęî, °¸e Chiny zrobiߧy to, co m¶Twięę, aby promowaęî szczepionki, aby staߧy si臋 one globalnym produktem publicznym, oraz aby poprawięî ich dost臋pnoňĹęî i przyst臋pnoňĹęî.

Jak dotęęd do planu przyߧęęczyߧy si臋 184 kraje i regiony, ߧęęczęęc pot臋°¸ne siߧy w celu globalnej wsp¶Tߧpracy w walce z epidemięę. W krytycznym momencie chiߨskie zobowięęzania i dziaߧania nie tylko dodaߧy energii do globalnej wsp¶Tߧpracy w walce z epidemięę, ale tak°¸e jednoznacznie zweryfikowaߧy, czy Chiny sęę szansęę, czy zagro°¸eniem dla wszystkich kraj¶Tw ňĹwiata, czy sęę partnerem czy przeciwnikiem.

Ranking