Komentarz: Uwagi zagranicznych mediÂTw na temat danych gospodarczych Chin za III kwarta▀ž 2020 roku

2020-10-23 14:46:45


"Chi▀Ęskie o░Şywienie gospodarcze nabiera wi臋kszego rozp臋du" - taki tytu▀ž nosi artyku▀ž umieszczony na portalu CNN. Z kolei Bloomberg opublikowa▀ž tekst pod tytu▀žem "Gospodarka Chin pozostaje jedynym g▀žÂTwnym motorem wzrostu na ˛┼wiecie". Dane gospodarcze Chin za trzeci kwarta▀ž 2020 roku zosta▀žy niedawno opublikowane. Interpretacje danych przez g▀žÂTwne zachodnie media sŕŕ pozytywne.

Chi▀Ęskie dzia▀žania w zakresie zapobiegania epidemii i rozwoju gospodarczego spotka▀žy si臋 w powszechnym uznaniem na ˛┼wiecie. Niemiecka stacja telewizyjna ARD poinformowa▀ža, ░Şe ▄d└Ôhocia░Ş nadal sŕŕ ludzie, ktÂTrzy majŕŕ trudno˛┼ci ze zrozumieniem chi▀Ęskich ˛┼rodkÂTw zapobiegania i kontroli epidemii, w przeciwie▀Ęstwie do wielu krajÂTw europejskich, ktÂTre borykajŕŕ si臋 z drugŕŕ falŕŕ epidemii, Chi▀Ęczycy nie muszŕŕ ju░Ş martwiŕţ si臋 o niedogodno˛┼ci spowodowane blokadami na du░Şŕŕ skal臋, a tak░Şe nie martwiŕŕ si臋 gwa▀žtownym spadkiem na gie▀ždzie▄d  

Gazeta ▄d´˘ueddeutsche Zeitung" opublikowa▀ža podobny komentarz, stwierdzajŕŕc, ░Şe ▄d˛balka z wirusem to walka z recesjŕŕ". W tek˛┼cie czytamy, ░Şe chi▀Ęskie do˛┼wiadczenie pokazuje, ░Şe ▄d´§decydowane ˛┼rodki sŕŕ znacznie silniejsze ni░Ş brak przekonania do nich▄d  

Agencja Reuters napisa▀ža, ░Şe decydenci na ca▀žym ˛┼wiecie pok▀žadajŕŕ nadziej臋 w Chinach i wyra░Şajŕŕ oczekiwanie, ░Şe Chiny mogŕŕ doprowadziŕţ ˛┼wiatowŕŕ gospodark臋 do silnego o░Şywienia i stworzyŕţ ogromny popyt.

Ranking