Komentarz: Amerykaߨscy politycy nie powinni mieęî zߧudzeߨ w sprawie Tajwanu

2020-10-29 10:53:26

Po zatwierdzeniu w zeszߧym tygodniu planu sprzeda°¸y trzech rodzaj¶Tw system¶Tw zbrojnych Tajwanowi, niedawno rzęęd Stan¶Tw Zjednoczonych ponownie zatwierdziߧ sprzeda°¸ 100 zestaw¶Tw system¶Tw obrony wybrze°¸a ÜdŔĺarpun" na Tajwan, o ߧęęcznej wartoňĹci okoߧo 2,4 miliarda dolar¶Tw. Jest to oczywiňĹcie pr¶Tba Stan¶Tw Zjednoczonych wykorzystania Üdďđarty sprzeda°¸y broni na TajwanÜd漝o wywoߧania napi臋ęî na dw¶Tch brzegach CieňĹniny Tajwaߨskiej podczas roku wyborczego. Dodatkowo wykorzystujęę oni pokaz siߧy przeciwko Chinom w celu zahamowania rozwoju Chin. Jednak strona amerykaߨska caߧkowicie si臋 przeliczyߧa.Chiny niedawno wdro°¸yߧy ukierunkowane ňĹrodki odwetowe i podejmęę wszelkie niezb臋dne ňĹrodki, w zale°¸noňĹci od rozwoju sytuacji, aby stanowczo udaremnięî wszelkie pr¶Tby utrudnienia procesu zjednoczenia Chin.

Jak wszyscy wiedzęę, zasada jednych Chin jest politycznęę podstawęę stosunk¶Tw chiߨsko-amerykaߨskich. Problem Tajwanu dotyczy podstawowych wa°¸nych interes¶Tw Chin i jest tak°¸e najwa°¸niejszęę oraz najbardziej wra°¸liwęę kwestięę w stosunkach chiߨsko-amerykaߨskich. Jednak od czasu obj臋cia wߧadzy przez obecny rzęęd USA, niekt¶Trzy politycy w Waszyngtonie nieustannie dotykali tej ÜdÂnzerwonej linii", aby wspieraęî wߧadze Demokratycznej Partii Post臋pu i siߧy dęę°¸ęęce do ÜdňeiepodlegߧoňĹci Tajwanu" co mo°¸e doprowadzięî do narastajęęcych napi臋ęî w CieňĹninie Tajwaߨskiej.

Z pewnoňĹcięę nie wiedzęę oni, jak bardzo wra°¸liwy jest problem Tajwanu. Wielokrotna wsp¶Tߧpraca z siߧami dęę°¸ęęcymi do ÜdňeiepodlegߧoňĹci TajwanuÜdâro ryzykowne igranie z ogniem, kt¶Tre jest jednym z °¸ęędaߨ do tworzenia sztuczek przed wyborami prezydenckimi w USA. 艢mieszne jest to, °¸e chcęę oni nawet powięęzaęî kwesti臋 Tajwanu z problemem Morza Poߧudniowochiߨskiego i tak zwanęę Üd瀞trategięę indyjsko-pacyficznęęÜdâ´ celu zbudowania frontu przeciwko Chinom, aby powstrzymaęî pokojowy rozw¶Tj Chin. Ale to tylko marzenie senne.

Chiߨczycy kochajęę pok¶Tj, ale nigdy nie przeߧknęę gorzkich owoc¶Tw zniszczenia suwerennoňĹci i interes¶Tw bezpieczeߨstwa. Kilka dni temu Chiny ogߧosiߧy, °¸e naߧo°¸ęę sankcje na amerykaߨskie firmy, takie jak Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon, kt¶Tre uczestniczyߧy w sprzeda°¸y broni na Tajwan, a tak°¸e na odpowiednie osoby i podmioty amerykaߨskie, kt¶Tre odegraߧy znaczęęcęę rol臋 w sprzeda°¸y broni Tajwanowi. Te praktyczne dziaߧania majęę na celu ochron臋 suwerennoňĹci paߨstwa i integralnoňĹci terytorialnej. JeňĹli Stany Zjednoczone b臋dęę nadal podejmowaęî ryzyko i dalej intensyfikowaęî pogorszenie sytuacji w CieňĹninie Tajwaߨskiej, z pewnoňĹcięę odczujęę odwet ze strony Chin. Dlatego amerykaߨscy politycy nie powinni mieęî zߧudzeߨ i kusięî losu.

Ranking