V plenum 19. kadencji KC KPCh: Chiny przeszߧy do etapu rozwoju wysokiej jakoňĹci i osięęgnęę modernizacj臋 w 2035 roku

2020-10-30 10:26:09

Pięęte plenum 19 . kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin zakoߨczyߧo si臋 w czwartek w Pekinie. Na plenum wskazano, °¸e Chiny weszߧy w faz臋 wysokiej jakoňĹci rozwoju, muszęę zachowaęî strategicznęę determinacj臋 i dobrze realizowaęî wߧasne zamierzenia.

Na spotkaniu postawiono dߧugofalowy cel, jakim jest zasadnicza realizacja socjalistycznej modernizacji do 2035 r. To znaczy siߧa gospodarcza kraju, siߧa naukowa i technologiczna oraz og¶Tlna siߧa narodowa znacznie wzrosnęę, a caߧkowita wielkoňĹęî ekonomiczna i doch¶Td per capita mieszkaߨc¶Tw miast i wsi osięęgnęę nowy poziom; Chiny stanęę si臋 krajem innowacyjnym; nale°¸y zbudowaęî nowoczesny system gospodarczy; nale°¸y wprowadzięî modernizacj臋 krajowego systemu zarzęędzania i mo°¸liwoňĹci rzęędzenia, w oparciu o r¶Twny udziaߧ ludzi i peߧnęę ochron臋 r¶Twnych praw rozwojowych; nale°¸y zbudowaęî kraj z silnęę kulturęę, edukacjęę, talentami, sportem i ochronęę zdrowia Chiߨczyk¶Tw. JednoczeňĹnie cel budowy pi臋knych Chin zostaߧ osięęgni臋ty; uksztaߧtowaߧ si臋 nowy wzorzec otwarcia; znaczęęco wzrosߧa mi臋dzynarodowa wsp¶Tߧpraca gospodarcza i nowe przewagi konkurencyjne; PKB per capita osięęgnęęߧ poziom kraj¶Tw ňĹrednio rozwini臋tych.

Ranking