Üd婯omunikat z 5. sesji plenarnej 19. kadencji KC KPCh

2020-10-30 12:28:02Pięęte plenum 19 . kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin zakoߨczyߧo si臋 w czwartek w Pekinie.

Komunikat wydany na posiedzeniu wskazuje, °¸e w cięęgu najbli°¸szych pi臋ciu lat Komunistyczna Partia Chin poprowadzi Chiny do dalszego kompleksowego pogߧ臋biania reform i budowy socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej wysokiego szczebla. Chiny b臋dęę wspieraęî i ulepszaęî podstawowy socjalistyczny system gospodarczy, w peߧni odgrywaęî rol臋 decydujęęcęę na rynku w alokacji zasob¶Tw, lepiej peߧnięî funkcje rzęędu oraz promowaęî lepszęę integracj臋 efektywnych rynk¶Tw i skutecznych rzęęd¶Tw.

Komunikat opublikowany po posiedzeniu zapowiada, °¸e Chiny poprawięę zarzęędzanie makroekonomiczne, stworzęę nowoczesny system fiskalny, podatkowy i finansowy, zbudujęę system rynkowy o wysokim standardzie i przyspieszęę transformacj臋 funkcji rzęędu.

Na spotkaniu postawiono dߧugofalowy cel, jakim jest zasadnicza realizacja socjalistycznej modernizacji do 2035 r. To znaczy siߧa gospodarcza kraju, siߧa naukowa i technologiczna oraz og¶Tlna siߧa narodowa znacznie wzrosnęę, a caߧkowita wielkoňĹęî ekonomiczna i doch¶Td per capita mieszkaߨc¶Tw miast i wsi osięęgnęę nowy poziom; Chiny stanęę si臋 krajem innowacyjnym; nale°¸y zbudowaęî nowoczesny system gospodarczy; nale°¸y wprowadzięî modernizacj臋 krajowego systemu zarzęędzania i mo°¸liwoňĹci rzęędzenia, w oparciu o r¶Twny udziaߧ ludzi i peߧnęę ochron臋 r¶Twnych praw rozwojowych; nale°¸y zbudowaęî kraj z silnęę kulturęę, edukacjęę, talentami, sportem i ochronęę zdrowia Chiߨczyk¶Tw. JednoczeňĹnie cel budowy pi臋knych Chin zostaߧ osięęgni臋ty; uksztaߧtowaߧ si臋 nowy wzorzec otwarcia; znaczęęco wzrosߧa mi臋dzynarodowa wsp¶Tߧpraca gospodarcza i nowe przewagi konkurencyjne; PKB per capita osięęgnęęߧ poziom kraj¶Tw ňĹrednio rozwini臋tych.

Na sesji plenarnej zaproponowano, °¸e innowacje powinny byęî rdzeniem modernizacji Chin, a samodzielnoňĹęî nauki i technologii powinna byęî strategicznym wsparciem rozwoju narodowego, aby przyspieszyęî budow臋 pot臋gi naukowej i technologicznej.

Podczas sesji wysuni臋to tak°¸e propozycj臋 usprawnienia krajowego systemu innowacji, wzmocnienia strategicznej siߧy naukowej i technologicznej kraju, zwi臋kszenia zdolnoňĹci przedsi臋biorstw do innowacji technologicznych, pobudzania innowacyjnoňĹci ludzi oraz poprawy struktury systemu innowacji naukowych i technologicznych.

Podczas spotkania zaproponowano, aby Chiny koordynowaߧy rozw¶Tj i bezpieczeߨstwo, integrowaߧy rozw¶Tj bezpieczeߨstwa we wszystkich dziedzinach i w caߧym procesie rozwoju paߨstwa. Nale°¸y zapobiegaęî i rozwięęzywaęî r¶T°¸ne ryzyka wpߧywajęęce na proces modernizacji, wzmacniaęî system bezpieczeߨstwa narodowego i zdolnoňĹęî budownictwa , aby zapewnięî bezpieczeߨstwa gospodarki narodowej, °¸ycia obywateli oraz ochronięî stabilnoňĹęî i bezpieczeߨstwo spoߧeczne.

Na sesji plenarnej zaapelowano r¶Twnie°¸ o przyspieszenie modernizacji obrony narodowej i siߧ zbrojnych oraz popraw臋 zdolnoňĹci strategicznej do obrony suwerennoňĹci paߨstwa, bezpieczeߨstwa i interes¶Tw rozwojowych.

Ranking