V plenum 19. kadencji KC KPCh: Propozycja odzwierciedla nowe zmiany, speߧnia nowe wymagania i odzwierciedla nowe oczekiwania

2020-10-30 16:15:18

W dniach 26-29 paĂÂdziernika w Pekinie odbyߧo si臋 V plenum 19. kadencji Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin. Podczas spotkania rozpatrywano propozycj臋 dotyczęęcęę opracowania 14. pi臋cioletniego planu rozwoju gospodarki narodowej i spoߧeczeߨstwa oraz dߧugoterminowych cel¶Tw do 2035 r. Dodatkowo okreňĹlono ňĹcie°¸k臋 rozwoju Chin w cięęgu nast臋pnych pi臋ciu lat i plan rozwoju w dalszej przyszߧoňĹci. Na pierwszej konferencji prasowej Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin, kt¶Tra odbyߧa si臋 w pięętek, Wang Xiaohui, wiceminister Departamentu Publicznego, stwierdziߧ, °¸e propozycja przyj臋ta na posiedzeniu plenarnym w peߧni odzwierciedlaja nowe zmiany czasu, speߧnia nowe wymogi praktyki i odzwierciedla nowe oczekiwania ludzi. B臋dzie to plan obejmujęęcy nast臋pnych pi臋ęî lat, a nawet dߧugoterminowy przewodnik po dziaߧaniach na rzecz rozwoju gospodarczego i spoߧecznego Chin - zaznaczyߧ.

Wang Xiaohui podkreňĹliߧ, °¸e wyr¶T°¸niajęęcęę cechęę propozycji jest mocne uchwycenie gߧ¶Twnych sprzecznoňĹci spoߧecznych oraz zaproponowanie szeregu strategicznych i innowacyjnych ňĹrodk¶Tw z r¶T°¸nych dziedzin. Te strategiczne i innowacyjne ňĹrodki, skupiajęęce si臋 na wa°¸nych kwestiach i oczywistych niedocięęgni臋ciach oraz odpowiadajęęce na potrzeby i oczekiwania ludzi, majęę ogromne znaczenie dla zdecydowanego uchwycenia inicjatywy rozwojowej, przeksztaߧcenia nowych przewag konkurencyjnych oraz zapewnienia stabilnego i dߧugoterminowego rozwoju w Chinach - dodaߧ.

Ranking