Uczcie si臋 od Chin!

2020-11-20 14:42:59

Czy mo░Şna ju░Ş og▀žaszaŕţ, ░Şe w pa├┬dzierniku 2020 roku narodzi▀žy si臋 nowe Chiny? I nowy podzia▀ž ˛┼wiata?

Na pewno, zako▀Ęczone wtedy V Plenum Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin przyj臋▀žo pi臋cioletni plan rozwoju gospodarki na lata 2021-2025 oraz podstawy pi臋tnastoletniego planu rozwoju spo▀žecze▀Ęstwa. Plany pi臋cioletnie i d▀žugoletnie programy rozwoju nie sŕŕ czym˛┼ nowym w Chinach, ale tym razem nastŕŕpi▀ža widoczna zmiana priorytetÂTw w rozwoju ich spo▀žecze▀Ęstwa i gospodarki.

Po trzydziesty latach intensywnego, cz臋sto rekordowego, wzrostu chi▀Ęskiego PKB, w▀žadze chi▀Ęskie zamierzajŕŕ teraz postawiŕţ na jako˛┼ŕţ rozwoju gospodarczego i spo▀žecznego. Odchodzŕŕ od powszechnej, tak░Şe na ˛┼wiecie, zasady ▄d˛bzrost gospodarczy ponad wszystko▄d   Od mierzenia rozwoju i jako˛┼ci ░Şycia gospodarczego przede wszystkim wed▀žug wzrostu PKB.

Teraz zacznie si臋 proces przekszta▀žcania intensywnej gospodarki. W ciŕŕgu pi臋tnastu lat powstanie w Chinach ▄d˛bielkie, nowoczesne pa▀Ęstwo socjalistyczne▄d  wykorzystujŕŕce przede wszystkim ▄d瀒nnowacyjnŕŕ gospodark臋▄d  

To oznacza ograniczania przedsi臋biorstw dzia▀žajŕŕcych na zasadzie maksymalizacji produkcji, czasem produkcji nieracjonalnej , marnotrawiŕŕcej zasoby naturalne, na rzecz przedsi臋biorstw kierujŕŕcych si臋 zasadami gospodarki zrÂTwnowa░Şonego rozwoju.

Priorytetami nowej gospodarki ma byŕţ jej innowacyjno˛┼ŕţ, zw▀žaszcza robotyzacja i sztuczna inteligencja, oraz jej energooszcz臋dno˛┼ŕţ. Bazowanie na odnawialnej energii. W tym celu niezb臋dny jest rozwÂTj Internetu z wykorzystaniem technologii 5G.

Wa░Şnymi filarami oby planÂTw b臋dzie ochrona ˛┼rodowiska naturalnego i rozwÂTj ▄d´§ielonej gospodarki▄d   Priorytetami b臋dzie ochrona wody i powietrza, ju░Ş teraz powstajŕŕ w Chinach nowe dzielnice-miasta zaprojektowane i budowane wedle rygorÂTw ▄d´§ielonych technologii▄d  

Taka nowoczesna gospodarka stanie si臋 bazŕŕ dla rozwijajŕŕcego si臋 spo▀žecze▀Ęstwa chi▀Ęskiego. Nowoczesnej, wykszta▀žconej, aktywnej gospodarczo i spo▀žecznie ponad czterystu milionowej klasy ˛┼redniej, stabilizujŕŕcej system polityczny pa▀Ęstwa. Zapewniajŕŕcej mu harmonijny rozwÂTj.

Wa░Şnym celem przyj臋tym w obu planach jest konsekwentne ograniczanie dysproporcji mi臋dzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Zw▀žaszcza, ░Şe po trzydziestu latach ekspansji chi▀Ęskiej gospodarki na rynkach globalnych, teraz priorytetem b臋dzie te░Ş rynek wewn臋trzny.

Dlatego nowa klasa ˛┼rednia powinna wi臋cej konsumowaŕţ produktÂTw chi▀Ęskich. Ale taka konsumpcja wewn臋trzna, podobnie jak produkcja, te░Ş b臋dzie mia▀ža swe priorytety. Preferowana b臋dzie konsumpcja racjonalna wybierajŕŕca produkty ▄d´§ielonej gospodarki▄d   wspierajŕŕca ochron臋 ˛┼rodowiska. Preferowany b臋dzie rozwÂTj kultury, permanentnej edukacji, turystyki wewn臋trznej, i wszelkich form wspierania zdrowego, aktywnego fizycznie ░Şycia.

Je˛┼li realizacja tych zamierze▀Ę powiedzie si臋 , to w 2035 roku ▄d瀒nnowacyjne Chiny▄d  zmieniŕŕ, powsta▀žy jeszcze w XX wieku, w czasach ▄d´§imnej wojny▄d   podzia▀ž ˛┼wiata. Na ▄d濸ierwszy 艢wiat▄d   czyli bogate pa▀Ęstwa Sojuszu PÂT▀žnocnoatlantyckiego, ▄d濪rugi 艢wiat▄d   czyli ˛┼cigajŕŕcy je w rozwoju ZSRR i jego europejskie pa▀Ęstwa sojusznicze, oraz Trzeci 艢wiat, pa▀Ęstwa poszukujŕŕce swej drogi rozwoju.

Chiny w XX wieku zaliczane by▀žy do pa▀Ęstw Trzeciego 艢wiata. Choŕţ jeszcze w 1820 roku cesarskie Chiny by▀žy pierwszŕŕ gospodarkŕŕ ÂTwczesnego ˛┼wiata. A w XVIII wieku by▀žy wzorem kulturowym dla europejskich elit. Warto przypomnieŕţ, ░Şe niemiecki uczony Gottfried Wilhelm Leibniz dowodzi▀ž wtedy, ░Şe Chi▀Ęczycy swŕŕ kulturŕŕ, stylem ░Şycia, zw▀žaszcza w kwestiach etyki i polityki, przewy░Şszajŕŕ, uwa░Şajŕŕcŕŕ si臋 za centrum cywilizacji Europ臋.

Uczcie si臋 od Chin! - to has▀žo powtarzali francuscy XVIII wieczni uczeni z Wolterem na czele. Chiny by▀žy wtedy dla europejskich elit wzorem merytokracji monarchii o˛┼wieconej zarzŕŕdzanej przez wykwalifikowanych urz臋dnikÂTw pa▀Ęstwowych, rekrutowanych i awansowanych dzi臋ki zdawanym przez nich egzaminom, a nie dzi臋ki urodzeniu si臋 w szlacheckich rodzinach, jak to by▀žo wtedy w feudalnej Europie.

Niestety pod koniec XVIII wieku chi▀Ęskie elit zamkn臋▀žy swe pa▀Ęstwo i gospodark臋 na osiŕŕgni臋cia europejskiej rewolucji naukowo-technicznej. B▀ž臋dy warstw panujŕŕcych zem˛┼ci▀žy si臋 szybko. W XIX wiecznych Chinach nastŕŕpi▀ž okres chaosu systemu politycznego i upadku gospodarki. Odbudowa przodujŕŕcych, atrakcyjnych dla ˛┼wiata Chin nastŕŕpi▀ža po powstaniu Chi▀Ęskiej Republiki Ludowej.

Je˛┼li w Chinach powiedzie si臋 realizacja przyj臋tych w▀ža˛┼nie planÂTw rozwoju spo▀žeczno-gospodarczego, to w ciŕŕgu kilkunastu lat Chiny stanŕŕ si臋 nie tylko przodujŕŕcŕŕ ▄d瀒nnowacyjnŕŕ gospodarkŕŕ▄d   rÂTwnie░Ş wzorem dla milionÂTw zwolennikÂTw ▄d´§ielonej gospodarki▄d  na ca▀žym globie,mieszka▀ĘcÂTw dawnego Pierwszego i Drugiego 艢wiata.

Wtedy to oni b臋dŕŕ powtarzaŕţ wolterowskie wezwanie : ▄d濽czcie si臋 od Chin!▄d濓»╚AutorŰŠŢ÷iotr GadzinowskiŰŠ  /p>

Ranking