Przem¶Twienie Xi Jinpinga na temat koniecznoňĹci wi臋kszej troski o Ziemi臋 podczas szczytu przyw¶Tdc¶Tw G20 w Rijadzie

2020-11-22 22:10:02

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping wygߧosiߧ w niedziel臋 podczas szczytu przyw¶Tdc¶Tw G20 w Rijadzie przem¶Twienie w panelu zatytuߧowanym Üdď÷chrona ZiemiÜd˙˙

Xi zwr¶Tciߧ w nim uwag臋, °¸e Ziemia jest naszym wsp¶Tlnym domem. Musimy trzymaęî si臋 idei spoߧecznoňĹci ze wsp¶Tlnęę przyszߧoňĹcięę dla ludzkoňĹci, aby razem sprostaęî wyzwaniom w dziedzinie klimatu i ňĹrodowiska w celu ochrony bߧ臋kitnej planety Üd˙˙oňĹwiadczyߧ i przedstawiߧ trzy koncepcje:

Po pierwsze, zintensyfikowanie wysiߧk¶Tw na rzecz przeciwdziaߧania zmianom klimatu. G20 musi nadal odgrywaęî wiodęęcęę rol臋 w promowaniu wszechstronnego i skutecznego wdra°¸ania postanowieߨ porozumienia paryskiego dotyczęęcych zmian klimatycznych w zakresie okreňĹlonym przez Ramowęę Konwencj臋 ONZ w sprawie zmian klimatu . Strona chiߨska ogߧosiߧa, °¸e b臋dzie dęę°¸yęî do osięęgni臋cia maksymalnej emisji dwutlenku w臋gla do 2030 r., aby zrealizowaęî neutralnoňĹęî w臋glowęę do 2060 r. Chiny b臋dęę konsekwentnie wdra°¸aęî te wytyczne.

Po drugie, zwi臋kszenie stopnia wykorzystania czystej energii. Chiny w erze po epidemii b臋dęę wspieraęî przejňĹcie na energi臋 niskoemisyjnęę, aby osięęgnęęęî cel jakim jest zr¶Twnowa°¸ona energia dost臋pna dla wszystkich. Chiny zbudowaߧy najwi臋kszy na ňĹwiecie system czystej energii, kt¶Try b臋dzie promowaęî ekologiczne, niskoemisyjne, bezpieczne i wydajne wykorzystanie energii, przyspieszy rozw¶Tj nowych ĂÂr¶Tdeߧ energii, poprawi stan ochrony ňĹrodowiska i innych gaߧ臋zi przemysߧu oraz b臋dzie promowaęî kompleksowęę zielonęę transformacj臋 w procesie rozwoju gospodarki i spoߧeczeߨstwa.

Po trzecie, budowanie ekosystemu w zgodzie z wymogami ňĹrodowiska naturalnego. Chiny b臋dęę wspieraęî G20 w pogߧ臋bianiu wsp¶Tߧpracy w takich obszarach jak ograniczenie degradacji gleby, ochrona raf koralowych i walka z morskimi odpadami pochodzęęcymi z tworzyw sztucznych, co ma na celu zbudowanie silniejszej bariery dla ekologicznego bezpieczeߨstwa na ňĹwiecie.

Ranking