Üd婯omentarz: Rozw¶Tj jest gߧ¶Twnym kluczem do rozwięęzania problemu ub¶Tstwa

2020-11-24 17:03:50

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping w niedziel臋 wzięęߧ udziaߧ w drugiej fazie 15. Szczytu G20, kt¶Tre odbyߧo si臋 w trybie wideokonferencji. Zaprezentowaߧ on swoje poglęędy na temat zr¶Twnowa°¸onego rozwoju i podkreňĹliߧ, °¸e ÜdĂwozw¶Tj jest gߧ¶Twnym kluczem do rozwięęzania problemu ub¶Tstwa".

Prowincja Guizhou ogߧosiߧa w poniedziaߧek, °¸e dziewi臋ęî ostatnich zubo°¸aߧych powiat¶Tw zostanie usuni臋tych z listy region¶Tw najbardziej ubogich. Oznacza to, °¸e na liňĹcie nie ma ju°¸ °¸adnych powiat¶Tw w Chinach. .

Chiߨskie doňĹwiadczenia i praktyka to wielki sukces w historii zmniejszania ub¶Tstwa, co daje pewnoňĹęî i siߧ臋 w ograniczaniu biedy na ňĹwiecie.

艢wiatowa gospodarka dotkni臋ta epidemięę znajduje si臋 na skraju recesji. Wedߧug prognozy Banku 艢wiatowego, w 2020 roku ňĹwiatowy wskaĂÂnik skrajnego ub¶Tstwa wzroňĹnie po raz pierwszy od 20 lat, a 150 milion¶Tw ludzi na caߧym ňĹwiecie powr¶Tci do ub¶Tstwa z powodu epidemii.

W obliczu trudnej sytuacji Xi Jinping podkreňĹliߧ, °¸e program rozwoju powinien zajęęęî bardziej znaczęęce miejsce w globalnej koordynacji makroekonomicznej i przedstawiߧ trzy propozycje, w tym Üdň\rzestrzeganie koncepcji priorytetowego rozwojuÜd˙˙ Üdň\odj臋cie wszechstronnych i wywa°¸onych ňĹrodk¶Tw politycznychÜd˙˙oraz Üd瀞tworzenie zdrowego mi臋dzynarodowego ňĹrodowiska gospodarczegoÜd˙˙ Te spostrze°¸enia, zawierajęęce chiߨskie doňĹwiadczenia, obserwacje i myňĹlenie, stanowięę dobręę strategi臋 rozwięęzania globalnego dylematu rozwojowego.

Wsp¶Tlny rozw¶Tj to prawdziwy rozw¶Tj. Chiny, kt¶Tre majęę wkr¶Ttce osięęgnęęęî cel wykorzenienia absolutnego ub¶Tstwa 10 lat przed planowanym terminem, Chiny, kt¶Tre wkraczajęę w nowy etap rozwoju, b臋dęę dalej wykorzystywaęî swoje zalety, aby pom¶Tc krajom rozwijajęęcym si臋 zwi臋kszyęî ich zdolnoňĹęî do zmniejszania ub¶Tstwa i wsp¶Tߧpracowaęî na rzecz budowania lepszego ňĹwiata z dala od biedy, ale w oparciu o wsp¶Tlny rozw¶Tj.

Ranking