Premier Chin o promowaniu wy°¸szego poziomu otwarcia na ňĹwiat podczas pięętego dialogu okręęgߧego stoߧu Üd˙˙ + 6Üd˙˙/h1>
2020-11-25 10:52:05

Premier Chin Li Keqiang wzięęߧ udziaߧ we wtorek w Pekinie w pięętym dialogu okręęgߧego stoߧu Üd˙˙ + 6Üd漽a poňĹrednictwem ߧęęcza wideo. Prezes Banku 艢wiatowego David Malpass, prezes Mi臋dzynarodowego Funduszu Walutowego Kristalina Georgieva, zast臋pca dyrektora generalnego 艢wiatowej Organizacji Handlu Alan Wolff, dyrektor generalny Mi臋dzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder, sekretarz Generalny Organizacji do spraw Wsp¶Tߧpracy Gospodarczej i Rozwoju Angel Gurrąga oraz pzewodniczęęcy Rady StabilnoňĹci Finansowej Randal Quarles uczestniczyli w tym wydarzeniu. Uczestnicy posiedzenia koncentrujęęc si臋 na temacie Üdň\romowania o°¸ywienia gospodarki i wzrostu na ňĹwiecie w czasie po epidemiiÜd˙˙ dokonali dogߧ臋bnej wymiany zdaߨ na temat ňĹwiatowej sytuacji gospodarczej, sytuacji gospodarczej Chin oraz globalnego zarzęędzania gospodarczego po epidemii .

Li Keqiang powiedziaߧ, °¸e w obliczu powa°¸nych skutk¶Tw epidemii koronawirusa, gospodarka Chin byߧa w stanie stabilnie o°¸ywięî si臋, dzi臋ki wdro°¸eniu przez Chiny szeregu polityk dotyczęęcych pomocy przedsi臋biorstwom, co miaߧo na celu ochron臋 gߧ¶Twnych podmiot¶Tw rynkowych, a tak°¸e dzi臋ki r¶Twnolegߧej promocji reform i otwarcia w celu stymulowania °¸ywotnoňĹci rynku i rozwoju nap臋du wewn臋trznego, dodatkowo r¶Twnie°¸ dzi臋ki ogromnemu popytowi rynku w Chinach.

Premier zwr¶Tciߧ uwag臋, °¸e w okresie Üd˙˙4. planu pi臋cioletniegoÜd˙˙Chiny wykorzystajęę reformy i innowacje jako podstawowęę siߧ臋 nap臋dowęę do przyspieszenia budowy rynkowego, praworzęędnego i mi臋dzynarodowego otoczenia biznesowego. Zapowiedziaߧ, °¸e Chiny zbudujęę nowy ukߧad rozwoju, promujęęc jednoczeňĹnie zwi臋kszenie popytu wewn臋trznego i otwarcie na ňĹwiat, aby przyczynięî si臋 do wy°¸szego poziomu otwartoňĹci. Premier Chin dodaߧ, °¸e nale°¸y wzmacniaęî ochron臋 wߧasnoňĹci intelektualnej, zach臋caęî krajowe i zagraniczne przedsi臋biorstwa do uczciwej konkurencji, dzi臋ki czemu mo°¸na osięęgnęęęî wi臋ksze korzyňĹci dla wszystkich .

Li Keqiang podkreňĹliߧ, °¸e w obliczu wyzwaߨ, spoߧecznoňĹęî mi臋dzynarodowa powinna si臋 zjednoczyęî i wsp¶Tߧpracowaęî. Chiny z zadowoleniem przyjmujęę podpisanie Regionalnej Kompleksowej Umowy o Partnerstwie Gospodarczym (RCEP) i sęę gotowe pracowaęî razem ze wszystkimi stronami przy budowie otwartej gospodarki ňĹwiatowej - zaznaczyߧ chiߨski polityk.

Szefowie mi臋dzynarodowych instytucji gospodarczych uczestniczęęcych w spotkaniu pozytywnie ocenili niezwykߧe wyniki Chin w walce z epidemięę koronawirusa. Wszystkie strony uwa°¸ajęę, °¸e w obliczu podw¶Tjnych wyzwaߨ zwięęzanych z epidemięę i gospodarkęę, wszystkie kraje na caߧym ňĹwiecie powinny wzmocnięî koordynacj臋 polityki makroekonomicznej w celu promowania o°¸ywienia gospodarki ňĹwiatowej w okresie po epidemii. Wszystkie strony przywięęzujęę du°¸ęę wag臋 do stosunk¶Tw i wsp¶Tߧpracy z Chinami, a tak°¸e sęę gotowe do dalszego pogߧ臋biania wsp¶Tߧpracy w dziedzinie finans¶Tw, zatrudnienia, redukcji ub¶Tstwa i zawieszenia spߧaty dߧug¶Tw, by m¶Tc wsp¶Tlnie wspieraęî multilateralizm oraz promowaęî ňĹwiatowy rozw¶Tj i dobrobyt.

Ranking