Komentarz: SߧusznoňĹęî umowy inwestycyjnej mi臋dzy Chinami a UE

2020-11-25 18:40:54

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping we wtorek przeprowadziߧ rozmow臋 telefonicznęę z kanclerz Niemiec Angelęę Merkel, podczas kt¶Trej stwierdziߧ, °¸e Chiny sęę gotowe do dalszej ňĹcisߧej komunikacji z UE na kolejnym etapie wa°¸nej agendy Chiny-UE i dęę°¸ęę do promowania terminowego zakoߨczenia negocjacji umowy inwestycyjnej Chiny-UE, co jest kompleksowęę strategięę dla Chin i UE w nowej sytuacji. Rozw¶Tj partnerstwa nadaߧ silny impuls. Dzieߨ wczeňĹniej minister spraw zagranicznych Chin Wang Yi odbyߧ r¶Twnie°¸ rozmow臋 telefonicznęę z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do sprawPolityki Zagranicznej i Bezpieczeߨstwa Josepem Borrellem Fontellesem, wyra°¸ajęęc nadziej臋 na przyspieszenie i zawarcie umowy inwestycyjnej Chiny-UE, kt¶Tra zapewni ramy instytucjonalne i dobre oczekiwania co do wsp¶Tߧpracy Chiny-UE w kluczowych obszarach. Wszystko wskazuje na to, °¸e Chiny i Europa sęę tylko niedaleko od porozumienia inwestycyjnego.

Obecnie Chiny i Europa nale°¸ęę do region¶Tw o najlepszym rozwoju gospodarczym na ňĹwiecie, najszerszych perspektywach wsp¶Tߧpracy i du°¸ej liczbie konsument¶Tw. Poniewa°¸ unilateralizm i protekcjonizm szerzęę si臋, a pandemia COVID-19 uderza w gospodark臋 ňĹwiatowęę, jak najszybsze zawarcie umowy inwestycyjnej mi臋dzy Chinami a Europęę, kt¶Tra stanowi jednęę trzecięę caߧej gospodarki ňĹwiatowej, z pewnoňĹcięę podniesie kompleksowe partnerstwo strategiczne mi臋dzy Chinami a UE na wy°¸szy poziom. Nada to impet stale kurczęęcej si臋 gospodarce ňĹwiatowej.

15 listopada 10 kraj¶Tw ASEAN podpisaߧo regionalnęę kompleksowęę umow臋 o partnerstwie gospodarczym (RCEP) z 15 krajami, w tym z Chinami i Japonięę, wyznaczajęęc oficjalny poczęętek strefy wolnego handlu z najwi臋kszęę populacjęę, najwi臋kszęę skalęę gospodarczęę i handlowęę oraz najwi臋kszym potencjaߧem rozwojowym na ňĹwiecie. Tego samego dnia niemiecki Üdí[usiness DailyÜd˙˙opublikowaߧ komentarz pod tytuߧem ÜdŔÝuropa nie powinna byęî poza azjatyckimi szansamiÜd˙˙ wskazujęęc, °¸e w kontekňĹcie ÜdňbyspiarskoňĹciÜd˙˙ňĹwiatowej gospodarki RCEP z pewnoňĹcięę obudzi ňĹpięęcy Zach¶Td i doߧęęczy do ogromnej szansy dla Azji i Pacyfiku stworzonej przez RCEP. Najwygodniejszym sposobem dla Europy jest jak najszybsze podpisanie umowy inwestycyjnej Chiny-UE.

Ranking