Xi Jinping o kompleksowym wzmacnieniu praktycznego szkolenia militarnego

2020-11-26 10:36:59

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping wzięęߧ udziaߧ w ňĹrod臋 w posiedzeniu na temat szkolenia wojskowego Centralnej Komisji Wojskowe w Pekinie. W wygߧoszonym przem¶Twieniu Xi stwierdziߧ, °¸e caߧa armia musi realizowaęî ide臋 partii o wzmocnieniu wojskowoňĹci w Nowej Erze, wdra°¸aęî strategi臋 militarnęę Nowej Ery, a tak°¸e skupiaęî si臋 na przygotowaniach do wojny. PodkreňĹliߧ on znaczenie praktycznych szkoleߨ militarnych, kt¶Tre majęę opieraęî si臋 nauce, technologii oraz powinny odbywaęî si臋 zgodnie z prawem. W jego opinii, dzi臋ki temu mo°¸liwe b臋dzie kontynuowanie dobrych tradycji, wzmacnianie reformy i innowacji w celu przyspieszenia budowy nowego typu systemu szkolenia wojskowego, kompleksowej poprawy poziomu szkolenia i zdolnoňĹci do osięęgania zwyci臋stw. Zdaniem przyw¶Tdcy, nale°¸y zapewnięî mocne wsparcie w realizacji celu partii, jakim jest wzmocnienie armii w Nowej Erze i wszechstronna budowa armii ňĹwiatowej klasy.

Xi Jinping zaznaczyߧ, °¸e szkolenie wojskowe jest cz臋stym i gߧ¶Twnym zadaniem armii, jest podstawowym sposobem udoskonalenia skutecznoňĹci bojowej oraz najbardziej bezpoňĹrednim przygotowaniem do zmagaߨ militarnych, co ma ogromne znaczenie dla zapewnienia armii mo°¸liwoňĹci wygrywania bitew, a tak°¸e dla podnoszenia og¶Tlnego poziomu budowy armii.

Obecnie nastęępiߧy nowe zmiany w ňĹrodowisku bezpieczeߨstwa w Chinach, sytuacji w zakresie walk militarnych, misji i zadaniach wojskowych, formie wsp¶Tߧczesnej wojnie, strukturze organizacyjnej naszego wojska oraz celach i zadaniach w zakresie obrony narodowej i modernizacji wojskowej, a szkolenie wojskowe naszej armii weszߧo w faz臋 wszechstronnej transformacji i caߧkowitego podnoszenia poziomu - oznajmiߧ przewodniczęęcy Chin. Musimy zrozumieęî Nowęę Er臋, nowęę sytuacj臋, nowe zadania i nowe wymagania, zwi臋kszyęî ňĹwiadomoňĹęî niebezpieczeߨstwa, wzmocnięî odpowiedzialnoňĹęî misji, aby przyspieszyęî transformacj臋 i modernizacj臋 szkolenia wojskowego - dodaߧ.ä±˙˙/p>

Ranking