Komentarz: Inicjatywy chiߨskie pomagajęę budowaęî bli°¸sze relacje Chiny-ASEAN

2020-11-27 20:33:31

Przewodniczęęcy Chin Xi Jinping wygߧosiߧ w pięętek przem¶Twienie podczas ceremonii otwarcia 17. Chiny-ASEAN Expo i Szczytu Biznesowo-Inwestycyjnego Chiny-ASEAN, za poňĹrednictwem ߧęęcza wideo. Przyw¶Tdca podkreňĹliߧ potrzeb臋 zbudowania bli°¸szej relacji Chiny-ASEAN ze wsp¶Tlnęę przyszߧoňĹcięę. Przedstawiߧ tak°¸e cztery inicjatywy w tym zakresie, co odzwierciedla szczeręę wol臋 Chin do dalszego promowania wsp¶Tߧpracy z ASEANem i wzmacniania stosunk¶Tw dwustronnych.

Zaproponowana w 2013 roku przez Xi Jinpinga idea staߧa si臋 kluczem we wsp¶Tߧpracy dwustronnej. Zwߧaszcza w 2020 roku Chiny i ASEAN, walczęęc razem z epidemięę, rozwijajęę wsp¶Tߧprac臋 gospodarczęę i handlowęę. W pierwszych 10 mięęsięęcach 2020 roku wolumen handlu, wbrew trendowi, wzr¶Tsߧ o 7% rok do roku. Obie strony sęę dla siebie najwi臋kszymi partnerami handlowymi.

Obecnie ňĹwiatowa gospodarka jest gߧ臋boko pogręę°¸ona w skutkach epidemii. Zgodnie z przewidywaniami instytucji mi臋dzynarodowych, Azja Wschodnia mo°¸e staęî si臋 jedynym regionem na ňĹwiecie, kt¶Try osięęgnie w tym roku dodatni wzrost gospodarczy. W tym kontekňĹcie Chiny zorganizowaߧy zgodnie z planem China-ASEAN Expo oraz Szczyt Biznesowo-Inwestycyjny Chiny-ASEAN, wskazujęęc, °¸e Chiny trzymajęę si臋 wy°¸szego poziomu otwarcia na ňĹwiat i sęę zdeterminowane do dalszego pogߧ臋biania wsp¶Tߧpracy z ASEANem.

Jak zatem zbudowaęî bli°¸szęę relacj臋 Chiny-ASEAN ze wsp¶Tlnęę przyszߧoňĹcięę w nowej sytuacji? Xi Jinping przedstawiߧ cztery inicjatywy, podkreňĹlajęęc potrzeb臋 wzmocnienia strategicznego wzajemnego zaufania i dogߧ臋bnego poߧęęczenia plan¶Tw rozwoju; zacieňĹnienia wsp¶Tߧpracy gospodarczej i handlowej w celu przyspieszenia og¶Tlnego o°¸ywienia gospodarki regionalnej; wzmocnienia innowacji technologicznych i pogߧ臋bienia cyfrowej wsp¶Tߧpracy gospodarczej; a tak°¸e wzmocnienia wsp¶Tߧpracy w walce z epidemięę i wsparcia budowy zdolnoňĹci w zakresie zdrowia publicznego.

Wiele uwagi poňĹwi臋cono inicjatywie dotyczęęcej gospodarki cyfrowej. WTO niedawno opublikowaߧa raport , w kt¶Trym czytamy, °¸e ňĹwiatowa gospodarka przechodzi w kierunku cyfryzacji i informatyzacji, co podkreňĹla znaczenie innowacji i technologii w promowaniu wzrostu gospodarczego.

Mo°¸na spodziewaęî si臋, °¸e jako pierwsza du°¸a gospodarka ňĹwiata, kt¶Tra wznowi wzrost gospodarczy, Chiny stworzęę wi臋cej mo°¸liwoňĹci biznesowych za poňĹrednictwem platform, takich jak China-ASEAN Expo oraz Szczyt Biznesowo-Inwestycyjny Chiny-ASEAN, aby promowaęî regionalne o°¸ywienie gospodarki i wprowadzięî wi臋cej nadziei do trudnej gospodarki ňĹwiatowej.

Ranking