Polka o rocznicy II wojny ˛┼wiatowej i zwyci臋stwie Chin w wojnie przeciw japo▀Ęskiej agresji

2020-09-10 16:35:39

1 wrze˛┼nia to 81. rocznica wybuchu II wojny ˛┼wiatowej w Europie. 3 wrze˛┼nia min臋▀ža 75. rocznica zwyci臋stwa Chin w wojnie przeciwko japo▀Ęskiej agresji. Chiny i Polska zosta▀žy podobnie do˛┼wiadczone przez wojny. Jak dzi˛┼ m▀žodzi Polacy rozumiejŕŕ t臋 histori臋?

Natalia Boruczkowska studiowa▀ža w Chinach i w▀ža˛┼nie rozpocz臋▀ža prac臋 w Polsce. Jej pradziadek by▀ž polskŕŕ kawalerzystŕŕ podczas II wojny ˛┼wiatowej.

▄d濳iedy by▀žam ma▀ža, wiedzia▀žam od rodzicÂTw o inwazji NiemcÂTw na Polsk臋 w 1939 roku. Wciŕŕ░Ş pami臋tam jak z tatŕŕ oglŕŕda▀žam seriale i filmy o II wojnie ˛┼wiatowej. Wiele si臋 nauczy▀žam te░Ş uczestniczŕŕc w obchodach rocznicowych, ale wi臋cej na lekcjach historii i polskiego. SzczegÂTlnie w liceum przeczyta▀žam wiele ksiŕŕ░Şek historycznych. W trzeciej klasie odwiedzili˛┼my te░Ş Auschwitz i fabryk臋 Schindlera▄d  - opowiedzia▀ža chi▀Ęskiemu dziennikarzowi m▀žoda Polka.

Poznajŕŕc histori臋 dowiedzia▀žam si臋, ░Şe w czasie wojny byli okrutni nazistowscy ░Şo▀žnierze w Auschwitz, ale te░Ş dobrzy Niemcy jak Oscar Schindler, ktÂTry uratowa▀ž tysiŕŕce ╣├ydÂTw - oznajmi▀ža. Jak przyzna▀ža, zna ona histori臋 z 1937 roku, kiedy to wybuch▀ža chi▀Ęska wojna antyjapo▀Ęska. Podkre˛┼li▀ža, ░Şe chi▀Ęscy ░Şo▀žnierze i cywile z▀žo░Şyli wielkŕŕ ofiar臋 za zwyci臋stwo w II wojnie ˛┼wiatowej. Wed▀žug niej tylko wtedy, gdy wszystkie kraje zmierzŕŕ si臋 z historiŕŕ, mo░Şna uniknŕŕŕţ podobnych tragedii.

▄d濸olska i Chiny bardzo ucierpia▀žy podczas wojny i do˛┼wiadczy▀žy wielu tragedii. Aby uniknŕŕŕţ podobnych sytuacji w przysz▀žo˛┼ci, powinni˛┼my zrozumieŕţ histori臋 II wojny ˛┼wiatowej i zbadaŕţ jej przyczyny. Najwa░Şniejsze jest to, aby˛┼my zachowali szacunek dla innych. Bez wzgl臋du na to, z jakiego kraju pochodzimy, jakŕŕ wyznajemy religi臋 i jakiego koloru jest nasza skora▄d  - zaznaczy▀ža.

Ranking