Ambasador Chin w USA: Wsp¶Tlne interesy Chin i USA znacznie przewa°¸ajęę nad rozbie°¸noňĹciami

2020-09-18 14:50:32

Ambasador Chin w Stanach Zjednoczonych Cui Tiankai, zostaߧ niedawno zaproszony do udziaߧu w podcaňĹcie Üd濪ialogue PaulsonÜd˙˙ prowadzonym przez byߧego sekretarza skarbu USA Hanka Paulsona.

Cui Tiankai powiedziaߧ, °¸e ze wzgl臋du na r¶T°¸nice w tradycjach historycznych i kulturowych, systemach politycznych i ekonomicznych, r¶T°¸nice mi臋dzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi sęę nieuniknione. Jednak wsp¶Tlne interesy Chin i Stan¶Tw Zjednoczonych znacznie przewa°¸ajęę nad rozbie°¸noňĹciami - zaznaczyߧ ambasador. W jego opinii, dop¶Tki obie strony b臋dęę miaߧy wystarczajęęcęę wol臋 politycznęę to wsp¶Tߧpraca chiߨsko-amerykaߨska b臋dzie miaߧa perspektyw臋.

Cui Tiankai stwierdziߧ, °¸e Chiny i Stany Zjednoczone stojęę przed wieloma globalnymi wyzwaniami, niezale°¸nie od tego, czy sęę to zmiany klimatyczne, choroby zakaĂÂne czy kl臋ski °¸ywioߧowe, Chiny i Stany Zjednoczone nie poradzęę sobie same. Wedߧug niego, Chiny i Stany Zjednoczone dzielęę wsp¶Tlnęę odpowiedzialnoňĹęî wobec ňĹwiata i powinny odgrywaęî wiodęęcęę rol臋 we wsp¶Tߧpracy, wsp¶Tlnie inicjowaęî, wspieraęî i promowaęî wsp¶Tߧprac臋 mi臋dzynarodowęę oraz aktywnie odpowiadaęî na wszystkie wyzwania. Takie jest powszechne oczekiwanie spoߧecznoňĹci mi臋dzynarodowej i najwi臋kszy wsp¶Tlny interes obu paߨstw - oznajmiߧ.

Cui Tiankai tak°¸e zwr¶Tciߧ uwag臋, °¸e Chiny promujęę tworzenie nowego wzorca rozwoju, opartego na du°¸ym krajowym cyklu, a jednoczeňĹnie podw¶Tjne cykle, cykl krajowy i cykl mi臋dzynarodowy, wzajemnie si臋 promujęę. Ambasador zapowiedziaߧ, °¸e otwarcie Chin na ňĹwiat zewn臋trzny b臋dzie coraz wi臋ksze. Szersze perspektywy rozwoju w Chinach b臋dęę miaߧy firmy zagraniczne, w tym firmy amerykaߨskie - dodaߧ.

Ranking