Warszawa: UroczystoňĹęî 71. rocznicy nawięęzania stosunk¶Tw dyplomatycznych Chiny-Polska

2020-09-25 15:43:46

Ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan spotkaߧ si臋 w poniedziaߧek z zast臋pcęę Dow¶Tdcy Generalnego Rodzaj¶Tw Siߧ Zbrojnych Generaߧ dywizji Stanisߧawem Czosnkiem i innymi wysokimi rangęę polskimi przedstawicielami wojskowymi, aby uczcięî 71. rocznic臋 powstania Chiߨskiej Republiki Ludowej oraz nawięęzania stosunk¶Tw dyplomatycznych mi臋dzy Chinami a Polskęę.

Wymieniono poglęędy na temat promocji wymiany i wsp¶Tߧpracy pomi臋dzy siߧami zbrojnymi Chin i Polski oraz rozwoju stosunk¶Tw mi臋dzy krajami a siߧami zbrojnymi.

Ambasador Liu powiedziaߧ, °¸e od zaߧo°¸enia Nowych Chin 71 lat temu dokonano wielkich osięęgni臋ęî rozwojowych. Chiny przyspieszajęę budow臋 Üd濸asa i SzlakuÜd˙˙i wsp¶Tߧpracujęę z innymi krajami na ňĹwiecie, aby zbudowaęî spoߧecznoňĹęî ze wsp¶Tlnęę przyszߧoňĹcięę dla ludzkoňĹci - stwierdziߧ. Ambasador Liu podkreňĹliߧ, °¸e Chiny zawsze b臋dęę budowniczym pokoju na ňĹwiecie, wsp¶Tߧtw¶Trcęę globalnego rozwoju i obroߨcęę porzęędku mi臋dzynarodowego, a tak°¸e b臋dęę niezachwianie podęę°¸aęî ňĹcie°¸kęę pokojowego rozwoju. Dyplomata dokonaߧ r¶Twnie°¸ przeglęędu owocnych wynik¶Tw osięęgni臋tych w rozwoju stosunk¶Tw mi臋dzy krajami i ich siߧami zbrojnymi w cięęgu 71 lat od nawięęzania stosunk¶Tw dyplomatycznych mi臋dzy Chinami a Polskęę. Oczekujemy cięęgߧego pogߧ臋biania wymiany i praktycznej wsp¶Tߧpracy mi臋dzy siߧami zbrojnymi Chin i Polski - dodaߧ Liu.

Generaߧ dywizji Stanisߧaw Czosnek serdecznie pogratulowaߧ 71. rocznicy powstania Chiߨskiej Republiki Ludowej. Jak zaznaczyߧ, relacje mi臋dzy chiߨskimi i polskimi siߧami zbrojnymi sęę wa°¸nęę cz臋ňĹcięę relacji mi臋dzy krajami, a ich znaczenie jest jeszcze bardziej widoczne dzisiaj, 71 lat po nawięęzaniu stosunk¶Tw dyplomatycznych.

Bliskie wymiany mi臋dzy armiami wzmocniߧy wzajemne zrozumienie i zaufanie mi臋dzy stronami, a polska armia jest gotowa do dalszego pogߧ臋biania wsp¶Tߧpracy z chiߨskęę armięę - zapewniߧ generaߧ. GoňĹcie wyrazili podziw dla znakomitych osięęgni臋ęî w reformie, budowie i rozwoju Chin, docenili pragmatycznęę wsp¶Tߧprac臋 mi臋dzy paߨstwami.

Ranking