Spotkanie ambasadora Chin w Polsce z przedstawicielami polskiej nauki i edukacji

2020-09-29 15:41:48

Ambasador Chin w Polsce Liu Guangyuan spotkaߧ si臋 w czwartek z przedstawicielami polskich ňĹrodowisk naukowych i edukacyjnych, z okazji 71. rocznicy powstania Chiߨskiej Republiki Ludowej i 71. rocznicy nawięęzania stosunk¶Tw dyplomatycznych mi臋dzy krajami.

Obie strony wymieniߧy poglęędy na takie tematy jak: pogߧ臋bienie wymiany i wsp¶Tߧpracy w dziedzinie nauki, technologii i edukacji.

W wydarzeniu wzi臋li udziaߧ mi臋dzy innymi przedstawiciele Polski Akademii Nauk, Ministerstwa Rolnictwa, Ministerstwa Klimatu, Politechniki Warszawskiej.

Ambasador Liu powiedziaߧ, °¸e od zaߧo°¸enia Nowych Chin 71 lat temu nar¶Td chiߨski, pod wߧaňĹciwym kierownictwem Komunistycznej Partii Chin, osięęgnęęߧ dwa sukcesu: szybki rozw¶Tj gospodarczy i dߧugoterminowęę stabilnoňĹęî spoߧecznęę.

Chiny podęę°¸ajęę ňĹcie°¸kęę pokojowego rozwoju, realizujęę obustronnie korzystnęę strategi臋 otwarcia i zawsze byߧy budowniczym pokoju na ňĹwiecie - stwierdziߧ dyplomata.

Ambasador Liu zwr¶Tciߧ uwag臋, °¸e Chiny i Polska nie majęę ani historycznych uraz, ani faktycznych konflikt¶Tw interes¶Tw, a wymiana i wsp¶Tߧpraca w dziedzinie nauki, technologii oraz edukacji zawsze byߧy wa°¸nęę siߧęę dla rozwoju stosunk¶Tw polsko-chiߨskich. Wyraziߧ on oczekiwanie, °¸e Chiny i Polska wsp¶Tlnie zbudujęę ÜdŔâyfrowy Jedwabny SzlakÜd˙˙i Üd瀂ielony Jedwabny SzlakÜd˙˙ co przyniesie wi臋ksze korzyňĹci obu krajom i ich mieszkaߨcom.

Profesor Jerzy Duszyߨski, prezes Polskiej Akademii Nauk, zߧo°¸yߧ serdeczne gratulacje z okazji 71. rocznicy powstania Chiߨskiej Republiki Ludowej. Z radoňĹcięę wspominaߧ wieloletnie doňĹwiadczenia wsp¶Tߧpracy z Chiߨskęę Akademięę Nauk i innymi instytucjami naukowo-badawczymi. Wyraziߧ tak°¸e uznanie dla bliskiej wymiany mi臋dzy obiema stronami w odpowiedzi na epidemi臋 Covid-19 i ch臋ęî pogߧ臋bienia dwustronnej wsp¶Tߧpracy naukowej.

Ranking