Polscy politycy: Polska ceni sobie relacje z Chinami

2020-10-02 19:28:56

30 wrzeňĹnia wicemarszaߧek Sejmu RP Piotr Zgorzelski i przewodniczęęcy Polsko-Chiߨskiej Grupy Parlamentarnej Marek Suski wsp¶Tlnie oňĹwiadczyli w Warszawie, °¸e relacje dwustronne sęę obecnie najlepsze w historii, Polska ceni sobie stosunki z Chinami i ma nadziej臋, °¸e wsp¶Tߧpraca w r¶T°¸nych aspektach b臋dzie w dalszym cięęgu pogߧ臋biana.

Z okazji 71. rocznicy powstania nowych Chin oraz 71. rocznicy nawięęzania stosunk¶Tw dyplomatycznych mi臋dzy obydwoma krajami, Piotr Zgorzelski i Marek Suski udzielili wywiadu dziennikarzowi Chiߨskiej Grupy Medi¶Tw w Warszawie, wyra°¸ajęęc uznanie dla osięęgni臋ęî tego wielkiego paߨstwa w cięęgu ostatnich 40 lat od otwarcia si臋 na ňĹwiat. Marek Suski powiedziaߧ, °¸e w tym okresie chiߨska gospodarka niezwykle szybko si臋 rozwijaߧa, a poziom °¸ycia Chiߨczyk¶Tw stale si臋 podnosiߧ. Chiny awansowaߧy na drugie miejsce na ňĹwiecie pod wzgl臋dem rozmiar¶Tw gospodarki stajęęc si臋 ňĹwiatowęę pot臋gęę. R¶Twnie°¸ wߧadze Chin pozwoliߧy wszystkim obywatelom skorzystaęî z tego niezwykߧego sukcesu gospodarczego.

Piotr Zgorzelski podkreňĹliߧ, °¸e tu w Polsce wiele os¶Tb jest pod ogromnym wra°¸eniem rozwoju Chiߨskiej Republiki Ludowej zar¶Twno jeňĹli chodzi o sprawy gospodarcze, jak i wymiar geopolityczny. Chiny zawsze dbaߧy o to, aby na ňĹwiecie panowaߧ pok¶Tj, a dla nas to tak°¸e jest wielka wartoňĹęî Üd˙˙powiedziaߧ i przypomniaߧ, °¸e Polska byߧa jednym z pierwszych kraj¶Tw, kt¶Tre uznaߧy ChRL i nawięęzaߧy z nięę relacje dyplomatyczne, kt¶Tre przez dߧugi czas byߧy przez Polak¶Tw piel臋gnowane. Stosunki polsko-chiߨskie byߧy zawsze dobre, dzisiaj natomiast sęę na jeszcze wy°¸szym poziomie. Mnie, jako wicemarszaߧka Sejmu, bardzo interesuje wsp¶Tߧpracęę mi臋dzy parlamentami obu kraj¶Tw i mam nadziej臋, °¸e niedߧugo pandemia ustęępi i b臋dziemy mogli kontynuowaęî rozwijanie relacji mi臋dzy parlamentami a tak°¸e wymian臋 kulturalnęę oraz gospodarczęę, oňĹwiadczyߧ Zgorzelski.

Marek Suski zaznaczyߧ, °¸e rozpocz臋te ju°¸ wsp¶Tlne przedsi臋wzi臋cia, jak np. inicjatywa Üd濸asa i SzlakuÜd˙˙ b臋dęę mogߧy przyczynięî si臋 do zwi臋kszenia wymiany handlowej. Jestem przekonany, °¸e wsp¶Tߧpraca b臋dzie coraz intensywniejsza, dodaߧ.

Obaj polscy politycy wyrazili uznanie i szacunek dla sposobu, w jaki Chiߨczycy poradzili sobie z pandemięę i podzi臋kowanie za przekazanie Polsce maseczek ochronnych niezb臋dnych w walce z epidemięę.

Z okazji 71. rocznicy powstania nowych Chin i 71. rocznicy nawięęzania stosunk¶Tw dyplomatycznych, Marek Suski zߧo°¸yߧ narodowi chiߨskiemu °¸yczenia powodzenia oraz speߧniania marzeߨ. Wicemarszaߧek doߧęęczyߧ si臋 do °¸yczeߨ: Wszystkim naszym przyjacioߧom z Chiߨskiej Republiki Ludowej oraz pozostaߧym, kt¶Trzy caߧy czas prowadzęę walk臋 o pok¶Tj na ňĹwiecie, skߧadamy najlepsze °¸yczenia z okazji przypadajęęcych podw¶Tjnych rocznic, dodaߧ na zakoߨczenie.

Ranking